30mai.2019

ANUNȚ 1 post referent de specialitate

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant in cadrul sectiei Delfinariu si anume:
• 1 post referent de specialitate, debutant

Conditii generale:
1. Posturi de executie
2. Obiectivele posturilor: Atragerea unui numar sporit de vizitatori si incadrarea in termenele stabilite pentru realizarea sarcinilor impuse de natura postului; Colaborare directa cu serv.financiar-contabil si RU din cadrul institutiei

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in specializarile: economie, juridic, administratie publica
2. Perfectionari (specializari): -
3. Vechimea in munca necesara: -
4. Vechimea in specialitate necesara: -
5. Cunostinte de operare pe calculator: operare PC si soft de gestiune, tehnoredactare etc.
6. Limbi straine: cunostinte de baza a unei limbi de circulatie internationala
7. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: abilitati in cercetarea bibliografica, responsabilitatea calitatii datelor si intereselor institutiei
8. Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa delegari/detasari

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
• Copia si originalul actului de identitate
• Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
• Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
• Curriculum vitae
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, intre orele 10:00-14:00, pana la data de 13.06.2019, ora 14:00.

Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise in data de 24.06.2019, ora 10:00 si a unui interviu in data de 27.06.2019, ora 10:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

Bibliografie:
1. Lege nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Lege nr. 311/2003 Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Legea 500/2002 – legea finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea 270/2013 – modificari si completari la Legea 500/2002
5. Legea 82/1991 – legea contabilitati, cu modificarile si completarile ulterioare

Relații suplimentare la biroul resurse umane al instituției, d-na Arpenti Raluca sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 30.05.2019.

joi, 30 mai 2019