Știri - Angajări, cariere

Pagina 13 din 19« Știri mai noi1 ... 1112131415 ... 19Știri mai vechi »
27apr.2018

1 post muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant (mai 2018 – martie 2019) in cadrul sectiei Microrezervatie si pasari exotice si anume:
• 1 post muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III

Conditii generale:
- Post de executie
- Hranirea si intretinerea animalelor sa corespunda standardelor de performanta moderne

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii/profesionale/generale
2. Perfectionari (specializari): -
3. Vechimea in munca necesara: 3 ani
4. Vechimea in specialitate necesara: -
5. Cunostinte de operare pe calculator: nu
6. Limbi straine: nu
7. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitatea de a fi un bun observator al comportamentului animal, de a lua cele mai bune decizii privind ingrijirea acestora, intiativa si responsabilitate
8. Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa delegari/detasari

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
• Copia si originalul actului de identitate
• Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
• Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
• Curriculum vitae
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, intre orele 10:00-14:00, pana la data de 08.05.2018, ora 14:00.

Concursul va consta in sustinerea unei probe practice in data de 16.05.2018, ora 10:00 si a unui interviu in data de 18.05.2018, ora 10:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Arpenti Raluca sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 27.04.2018.Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
1 post muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III

vineri, 27 aprilie 2018


26apr.2018

Rezultatele finale ale concursului

Rezultatele finale ale concursului/examenului pentru ocuparea postului de custode gestionarsectia Delfinariu

Dupa sustinerea si notarea probei scrise, precum si dupa acordarea notelor pentru interviu, comisia de concurs a stabilit rezultatul concursului ca fiind urmatorul:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatele finale ale concursului/examenului pentru ocuparea postului de custode gestionar sectia Delfinariu

joi, 26 aprilie 2018


24apr.2018

1 post artist circ, gr.II

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant, in cadrul sectiei Delfinariu si anume:
- 1 post artist circ, gr.II

Conditii generale:
1. Post de executie
2. Insusirea metodelor si tehnicilor actuale de instruire a animalelor salbatice

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Anunț angajare 1 post artist circ, gr.II

Descarcă BIBLIOGRAFIE în format PDF printabil A4:
BIBLIOGRAFIE 1 post artist circ, gr.II

marți, 24 aprilie 2018


24apr.2018

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR de inscriere pentru ocuparea
postului de referent de specialitate - sectia Delfinariu

In urma selectiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului de referent de specialitate – sectia Delfinariu comisia de concurs a stabilit urmatoarele:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR de inscriere pentru ocuparea postului de referent de specialitate - sectia Delfinariu

marți, 24 aprilie 2018


19apr.2018

Rezultatele finale ale concursului

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea
postului temporar vacant de muncitor calificat (ingrijitor animale)
sectia Microrezervatie si pasari exotice
19.04.2018

Candidata PALAGHICIUC DOINA nu s-a prezentat la concurs.

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor calificat (ingrijitor animale) sectia Microrezervatie si pasari exotice

joi, 19 aprilie 2018


19apr.2018

Rezultatele finale ale concursului

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea
postului vacant de muncitor calificat (ingrijitor animale)
sectia Microrezervatie si pasari exotice
19.04.2018

Dupa sustinerea si notarea probei practice, precum si dupa acordarea notelor pentru proba interviu, comisia de concurs a stabilit rezultatul concursului ca fiind urmatorul:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (ingrijitor animale) sectia Microrezervatie si pasari exotice

joi, 19 aprilie 2018


Pagina 13 din 19« Știri mai noi1 ... 1112131415 ... 19Știri mai vechi »