Pagina 3 din 31« Știri mai noi12345 ... 31Știri mai vechi »
15iul.2019

Proiecții de filme documentare

Începând cu data de 17 iulie 2019, constănțenii dar și turiștii pot urmării în aer liber proiecții de filme documentare la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii.

Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada" organizează proiectul cultural cinematografic „PROIECȚII FILME DOCUMENTARE".

Acesta se va desfășura în parteneriat cu Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, instituție cu o tradiție de peste o jumătate de secol, cu o excelentă bază materială şi o structură pluridisciplinară, care constituie un reper important în peisajul cultural şi ştiinţific al municipiului, cu valoare emblematică pentru litoralul românesc.
Documentarele vor atinge subiecte despre știință, natură, antropologie, evoluția universului (și altele), toate la un loc, sau tratate individual.

PROGRAM:
17 Iulie , 28 August„ AFLĂ TOTUL DESPRE URȘI" orele 21:30
31 Iulie, orele 21:30, 11 Septembrie, orele 20:30 „PĂMÂNTUL.100 CELE MAI MARI DESCOPERIRI
14 August, orele 21:30, 25 Septembrie orele 20:30

PROIECȚIILE VOR AVEA LOC IN INCINTA COMPLEXULUI MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII ÎN AER LIBER!

Intrarea este liberă. Vă așteptăm!luni, 15 iulie 2019


12iul.2019

ANUNȚ 1 post muzeograf, gr.IA

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant in cadrul sectiei Microrezervatie si pasari exotice si anume:
• 1 post muzeograf, gr.IA

Conditii generale:
1. Post de executie
2. Obiectivele postului: asigurarea promovarii si desfasurarii de activitati administrative, muzeale si stiintifice in cadrul sectiei, in concordanta cu nivelul pregatirii profesionale;
- promovarea de minimum un proiect de conservare/cercetare-dezvoltare sau program cultural –educativ derulat pe o perioadă de 1 până la 3 ani;
- realizarea a minimum o lucrare stiintifica de interes cultural sau muzeal, inserata in publicatii de domeniu, ca autor unic sau in colaborare

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta cu specializarea in: biologie/ecologie/zootehnie
2. Perfectionari (specializari): cursuri de specializare muzeografie/ masterat/ doctorat/ managementul proiectelor
3. Vechimea in munca necesara: 7 ani
4. Vechimea in specialitate necesara: 7 ani
5. Cunostinte de operare pe calculator: tehnoredactare, etc.
6. Limbi straine: cunostinte de baza a unei limbi de circulatie internationala
7. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: abilitati in cercetarea bibliografica, de teren si laborator, aptitudini in sfera cunoasterii protectiei mediului, a animalelor si plantelor, deschidere privind implementarea legislatiei nationale de domeniu, a prevederilor conventiilor, acordurilor si intelegerilor internationale la care Romania este semnatara
8. Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa deplasari in tara si strainatate, pe uscat si pe mare

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
• Copia si originalul actului de identitate
• Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
• Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
• Curriculum vitae
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, intre orele 10:00-14:00, pana la data de 26.07.2019, ora 14:00.

Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise in data de 06.08.2019, ora 10:00 si a unui interviu in data de 09.08.2019, ora 10:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

Bibliografie:
Concurs ocupare post Muzeograf, gr.IA
• GROSSU, FEIDER& colab., 1967 – Zoologia vertebratelor, Editura Didactică și Pedagogica, București, paginile: 466, 469-473, 478-487, 494-501, 509- 510, 534- 540, 570-571, 628-634, 643-656, 665-668, 713-719;
• Dumitru Murariu., 2004 - Fauna Romaniei, MAMMALIA, volumul XVI: Fascicola 2 – Rodentia, paginile: 8-53; Fascicola 4 – Artiodactyla, paginile: 7-80; Fascicola 5 – Carnivora, paginile: 87-191
• Mihail Cociu – ETOLOGIE. Comportamentul animal, Ed. All, paginile: 510-527; 806-814
• Legea nr. 191/2002, legea grădinilor zoologice și acvariilor publice
• Legea 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 182/2000 privind Protejarea Patrimoniului Cultural Național Mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 12.07.2019.

vineri, 12 iulie 2019


09iul.2019

ANUNȚ 1 post consilier juridic, gradull II

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant in cadrul Compartimentului juridic si anume:
• 1 post consilier juridic, gradull II

Conditii generale:
1. Post de executie
2. Obiectivele postului: : incadrarea in termenele stabilite pentru realizarea sarcinilor impuse de natura postului

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii universitare de lunga durata juridice
2. Perfectionari (specializari): -
3. Vechimea in munca si in specialitate necesara: 1 an
4. Cunostinte de operare pe calculator: tehnoredactare, etc.
5. Limbi straine: cunostinte de baza a unei limbi de circulatie internationala
6. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: abilitati in cercetarea bibliografica, responsabilitatea calitatii datelor si intereselor institutiei, deschidere privind implementarea legislatiei nationale de domeniu,
7. Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa deplasari in tara si strainatate

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
• Copia si originalul actului de identitate
• Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
• Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
• Curriculum vitae
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, intre orele 10:00-14:00, pana la data de 23.07.2019, ora 14:00.
Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise in data de 31.07.2019, ora 10:00 si a unui interviu in data de 05.08.2019, ora 10:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

Bibliografie:
Concurs ocupare post de consilier juridic, gr.II

1. Lege nr. 311/2003 Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, la zi
2. Lege nr. 287/2009 privind Codul civil – Cartea V, TITLUL II  Izvoarele obligaţiilor, CAPITOLUL I  Contractul si CAPITOLUL IV – Raspunderea civila
3. Legea nr.477/ 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, la zi
4. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, la zi
5. Legea 227/2015 – Codul fiscal – Titlul V – Contributii sociale obligatorii, Cap.II – Contributii de asigurari sociale datorate bugetului, la zi
6. Legea 98/2016 – privind Achizitiile publice, la zi
7. Normele metodologice de aplicare a legii 98/2016 publicate in Hotararea Guvernului nr.395/2016, la zi

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 09.07.2019.

marți, 09 iulie 2019


03iul.2019

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR de inscriere pentru ocuparea
postului de consilier juridic - comp.juridic

In urma selectiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului de consilier juridic – comp.juridic comisia de concurs a stabilit urmatoarele:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR de inscriere pentru ocuparea postului de consilier juridic

miercuri, 03 iulie 2019


28iun.2019

Rezultatele finale ale concursului

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate
sectia Delfinariu

Dupa sustinerea si notarea probei scrise, precum si dupa acordarea notelor pentru interviu, comisia de concurs astabilit rezultatul concursului ca fiind urmatorul:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatul final referent de specialitate - sectia Delfinariu

vineri, 28 iunie 2019


27iun.2019

Rezultatele PROBEI INTERVIU

Rezultatele PROBEI INTERVIU pentru ocuparea
postului de referent de specialitate din cadrul
sectiei Delfinariu
27.06.2019

Dupa sustinerea si notarea probei interviu, comisia de concurs a stabilit rezultatul acestei probe ca fiind urmatorul:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatele PROBEI INTERVIU pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul sectiei Delfinariu

joi, 27 iunie 2019


Pagina 3 din 31« Știri mai noi12345 ... 31Știri mai vechi »