Știri - Angajări, cariere

Pagina 2 din 14« Știri mai noi1234 ... 14Știri mai vechi »
18iun.2019

ANUNȚ 1 post consilier juridic, gradull II

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant in cadrul Compartimentului juridic si anume:
• 1 post consilier juridic, gradull II

Conditii generale:
1. Post de executie
2. Obiectivele postului: : incadrarea in termenele stabilite pentru realizarea sarcinilor impuse de natura postului

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii universitare de lunga durata juridice
2. Perfectionari (specializari):
3. Vechimea in munca/specialitate necesara: 1 an
4. Cunostinte de operare pe calculator: tehnoredactare, etc.
5. Limbi straine: cunostinte de baza a unei limbi de circulatie internationala
6. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: abilitati in cercetarea bibliografica, responsabilitatea calitatii datelor si intereselor institutiei, deschidere privind implementarea legislatiei nationale de domeniu,
7. Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa deplasari in tara si strainatate

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
• Copia si originalul actului de identitate
• Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
• Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
• Curriculum vitae
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, intre orele 10:00-14:00, pana la data de 02.07.2019, ora 14:00.

Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise in data de 10.07.2019, ora 10:00 si a unui interviu in data de 16.07.2019, ora 10:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

Bibliografie:
Concurs ocupare post de consilier juridic, gr.II

1. Lege nr. 311/2003 Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, la zi
2. Lege nr. 287/2009 privind Codul civil – Cartea V, TITLUL II  Izvoarele obligaţiilor, CAPITOLUL I  Contractul si CAPITOLUL IV – Raspunderea civila
3. Legea nr.477/ 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, la zi
4. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, la zi
5. Legea 227/2015 – Codul fiscal – Titlul V – Contributii sociale obligatorii, Cap.II – Contributii de asigurari sociale datorate bugetului, la zi
6. Legea 98/2016 – privind Achizitiile publice, la zi
7. Normele metodologice de aplicare a legii 98/2016 publicate in Hotararea Guvernului nr.395/2016, la zi

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 18.06.2019.

marți, 18 iunie 2019


14iun.2019

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR de inscriere pentru ocuparea
postului de referent de specialitate - sectia Delfinariu

In urma selectiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului de referent de specialitate – sectia Delfinariu comisia de concurs a stabilit urmatoarele:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR de inscriere pentru ocuparea postului de referent de specialitate - sectia Delfinariu

vineri, 14 iunie 2019


30mai.2019

ANUNȚ 1 post referent de specialitate

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant in cadrul sectiei Delfinariu si anume:
• 1 post referent de specialitate, debutant

Conditii generale:
1. Posturi de executie
2. Obiectivele posturilor: Atragerea unui numar sporit de vizitatori si incadrarea in termenele stabilite pentru realizarea sarcinilor impuse de natura postului; Colaborare directa cu serv.financiar-contabil si RU din cadrul institutiei

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in specializarile: economie, juridic, administratie publica
2. Perfectionari (specializari): -
3. Vechimea in munca necesara: -
4. Vechimea in specialitate necesara: -
5. Cunostinte de operare pe calculator: operare PC si soft de gestiune, tehnoredactare etc.
6. Limbi straine: cunostinte de baza a unei limbi de circulatie internationala
7. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: abilitati in cercetarea bibliografica, responsabilitatea calitatii datelor si intereselor institutiei
8. Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa delegari/detasari

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
• Copia si originalul actului de identitate
• Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
• Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
• Curriculum vitae
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, intre orele 10:00-14:00, pana la data de 13.06.2019, ora 14:00.

Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise in data de 24.06.2019, ora 10:00 si a unui interviu in data de 27.06.2019, ora 10:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

Bibliografie:
1. Lege nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Lege nr. 311/2003 Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Legea 500/2002 – legea finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea 270/2013 – modificari si completari la Legea 500/2002
5. Legea 82/1991 – legea contabilitati, cu modificarile si completarile ulterioare

Relații suplimentare la biroul resurse umane al instituției, d-na Arpenti Raluca sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 30.05.2019.

joi, 30 mai 2019


17mai.2019

TABEL

Cu rezultatele examinării de promovare în grad profesional, din data de 17.05.2019

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Tabel

vineri, 17 mai 2019


02mai.2019

Examen de promovare

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza in baza Regulamentului cadru aprobat de H.G. nr.286/2011, examen de promovare:
- din functia de referent de specialitate gr. III în funcția de referent de specialitate gr. II în cadrul Biroului Achiziții.

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
examen de promovare din functia de referent de specialitate gr. III

joi, 02 mai 2019


22mar.2019

TABEL - rezultat promovare

TABEL

cu rezultatul examinarii de promovare in treapta profesionala
din data de 21.03.2019

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
TABEL cu rezultatul examinarii de promovare in treapta profesionala din data de 21.03.2019

vineri, 22 martie 2019


Pagina 2 din 14« Știri mai noi1234 ... 14Știri mai vechi »