Știri - Angajări, cariere

Pagina 2 din 12« Știri mai noi1234 ... 12Știri mai vechi »
24oct.2018

TABEL

cu rezultatele examinarii de promovare in grad profesional
din data de 24.10.2018

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
cu rezultatele examinarii de promovare in grad profesional

miercuri, 24 octombrie 2018


22oct.2018

TABEL

cu rezultatele examinarii de promovare in treapta profesionaladin data de 22.10.2018

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
cu rezultatele examinarii de promovare in treapta profesionala

luni, 22 octombrie 2018


09oct.2018

Examen de promovare din functia de referent

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza in baza Regulamentului cadru aprobat de H.G. nr.286/2011, examen de promovare din functia de referent de specialitate debutant in functia de referent de specialitate gradul III in cadrul sectiei Delfinariu.
Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise in data de 24.10.2018, ora 12:00 sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
La data, ora si locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispozitia candidatei lista subiectelor stabilite. Candidata redacteaza o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de cate comisia de examinare.
Durata examenului se stabileste de catre comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite ,dar nu poate depasi 3 ore.
Rezultatele examenului de promovare se afiseaza in termen de doua zile lucratoare de la sustinerea
acestuia la sediul si pe site-ul institutiei.
Contestatiile se depun in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatului, sub sanctiunea
decaderii din acest drept.
Bibliografia se anexeaza la prezentul anunt.
Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei,d-na Vatafu Daniela, sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 09.10.2018

marți, 09 octombrie 2018


05oct.2018

ANUNȚ

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza in baza Regulamentului cadru aprobat de H.G. nr.286/2011, cu modificari si completari, examen de promovare pentru urmatoarele functii:
- din functia de muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.IV in functia de muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.III (2 posturi Microrezervatie si pasari exotice)

Concursul va consta in sustinerea unei probe practice in data de 22.10.2018, ora 10:00 sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
La data, ora si locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare va fi prezenta la sectia Microrezervatie si pasari exotice unde se va sustine proba practica de catre candidatele propuse spre promovare.
Durata examenului se stabileste de catre comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al probei practice,dar nu poate depasi 3 ore.
Rezultatele examenului de promovare se afiseaza in termen de doua zile lucratoare de la sustinerea acestuia la sediul si pe site-ul institutiei.
Contestatiile se depun in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei,d-na Vatafu Daniela, sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 05.10.2018

vineri, 05 octombrie 2018


03oct.2018

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR pentru ocuparea
postului temporar vacant de muncitor calificat (îngrijitor animale)
secția Microrezervație și păsări exotice

În urma selecției dosarelor depuse pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor calificat (îngrijitor animale) – secția Microrezervație și păsări exotice comisia de concurs a stabilit următoarele:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor calificat (îngrijitor animale) secția Microrezervație și păsări exotice

miercuri, 03 octombrie 2018


25sep.2018

1 post muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant (septembrie 2018 – ianuarie 2019) in cadrul sectiei Microrezervatie si pasari exotice si anume:
• 1 post muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III

Conditii generale:
Post de executie
Hranirea si intretinerea animalelor sa corespunda standardelor de performanta moderne

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii/profesionale/generale
2. Perfectionari (specializari): -
3. Vechimea in munca necesara: 3 ani
4. Vechimea in specialitate necesara: -
5. Cunostinte de operare pe calculator: nu
6. Limbi straine: nu
7. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitatea de a fi un bun observator al comportamentului animal, de a lua cele mai bune decizii privind ingrijirea acestora, intiativa si responsabilitate
8. Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa delegari/detasari

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
• Copia si originalul actului de identitate
• Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
• Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
• Curriculum vitae
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, intre orele 10:00-14:00, pana la data de 02.10.2018, ora 14:00.

Concursul va consta in sustinerea unei probe practice in data de 10.10.2018, ora 12:00 si a unui interviu in data de 12.10.2018, ora 12:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 25.09.2018.

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
1 post muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.IV

marți, 25 septembrie 2018


Pagina 2 din 12« Știri mai noi1234 ... 12Știri mai vechi »