Știri - Angajări, cariere

Pagina 3 din 11« Știri mai noi12345 ... 11Știri mai vechi »
22iun.2018

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR de inscriere pentru ocuparea postului de ARTIST CIRC sectia Delfinariu

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR de inscriere pentru ocuparea a 2 posturi de casier - Serv. Financiar - Contabilitate si R.U.
In urma selectiei dosarelor depuse pentru ocuparea posturilor de casier – Serv. Financiar - Contabilitate si R.U. comisia de concurs a stabilit urmatoarele:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR de inscriere pentru ocuparea postului de ARTIST CIRC sectia Delfinariu

vineri, 22 iunie 2018


22iun.2018

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR de inscriere pentru ocuparea a 2 posturi de casier

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR de inscriere pentru ocuparea a 2 posturi de casier - Serv. Financiar - Contabilitate si R.U.
In urma selectiei dosarelor depuse pentru ocuparea posturilor de casier – Serv. Financiar - Contabilitate si R.U. comisia de concurs a stabilit urmatoarele:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR de inscriere pentru ocuparea a 2 posturi de casier

vineri, 22 iunie 2018


07iun.2018

Angajări - 1 post artist circ, tr.debutant

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant, in cadrul sectiei Delfinariu si anume:
1 post artist circ, tr.debutant

Conditii generale:
- Post de executie
- Insusirea metodelor si tehnicilor actuale de instruire a animalelor salbatice

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii
2. Perfectionari (specializari): -
3. Vechimea in munca necesara: -
4. Vechimea in specialitate necesara: -
5. Cunostinte de operare pe calculator: tehnoredactare, etc.
6. Limbi straine: cunostinte de baza ale unei limbi de circulatie internationala
7. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: abilitate in comunicarea cu publicul, stare fizica buna, bun inotator, cunostinte privind biologia, fiziologia, etologia si conservarea mamiferelor marine, rabdator si sensibil cu animalele cu care lucreaza.
8. Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa delegari/detasari

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
- Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
- Copia si originalul actului de identitate
- Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
- Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca
- Cazier judiciar original
- Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
- Curriculum vitae

Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, intre orele 10:00-14:00, pana la data de 21.06.2018, ora 14:00.

Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise in data de 02.07.2018, ora 10:00 si a unui interviu in data de 05.07.2018, ora 10:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

Bibliografia se anexeaza la prezentul anunt.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 07.06.2018.

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Angajări - 1 post artist circ, tr.debutant

Descarcă BIBLIOGRAFIE în format PDF printabil A4:
BIBLIOGRAFIE

joi, 07 iunie 2018


07iun.2018

Angajări - 2 posturi de casier

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante in cadrul serv.financiar-contabilitate si RU si anume:
2 posturi de casier

Conditii generale:
1. Post de executie
2. Obiectivul postului: Atragerea unui numar sporit de vizitatori

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii
2. Perfectionari (specializari): -
3. Vechimea in munca necesara: 1 an
4. Vechimea in specialitate necesara: -
5. Cunostinte de operare pe calculator: operare PC si soft de gestiune, tehnoredactare etc.
6. Limbi straine: cunostinte de baza a unei limbi de circulatie internationala
7. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: este o persoana agreabila, inofensiva, calma, toleranta, surazatoare si amabila
8. Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa delegari/detasari

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Dosarul de concurs va cuprinde:
- Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
- Copia si originalul actului de identitate
- Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
- Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca
- Cazier judiciar original
- Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
- Curriculum vitae

Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, intre orele 10:00-14:00, pana la data de 21.06.2018, ora 14:00.

Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise in data de 29.06.2018, ora 10:00 si a unui interviu in data de 04.07.2018, ora 10:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

Bibliografia se anexeaza la prezentul anunt.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Arpenti Raluca sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 07.06.2018

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Angajări - 2 posturi de casier

Descarcă BIBLIOGRAFIE în format PDF printabil A4:
BIBLIOGRAFIE

joi, 07 iunie 2018


24mai.2018

Rezultat final concurs

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea
postului vacant de muncitor calificat – sectia Acvariu
24.05.2018

Dupa sustinerea si notarea probei practice, precum si dupa acordarea notelor pentru proba interviu, comisia de concurs a stabilit rezultatul concursului ca fiind urmatorul:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatul final pentru concursul de muncitor calificat (ingrijitor animale), sectia Acvariu

joi, 24 mai 2018


21mai.2018

Rezultat final post artist circ

Rezultatele finale ale examinarii pentru ocuparea
postului de artist circ – sectia Delfinariu
21.05.2018

Dupa sustinerea si notarea probei scrise, precum si dupa acordarea notelor pentru proba interviu, comisia de concurs a stabilit rezultatul examinarii ca fiind urmatorul:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultat final post artist circ

luni, 21 mai 2018


Pagina 3 din 11« Știri mai noi12345 ... 11Știri mai vechi »