Știri - Anunțuri de interes public

Pagina 5 din 12« Știri mai noi1 ... 34567 ... 12Știri mai vechi »
31aug.2018

Program și Tarife INTERSEZON

Începând cu data de 1 septembrie 2018, intră în vigoare Programul și Tarifele de INTERSEZON la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța astfel:

PROGRAM VIZITARE CMSN 01.09.2018-30.09.2018 (INTERSEZON):
 • Reprezentatii Delfinariu: luni-duminica 11:00, 14:00, 17:00
 • Reprezentatii leii de mare: luni-duminica 12:00; 15:00; 18:00
 • Program de vizitare Microrezervatie si Acvariu: luni-duminica 09:00-20:00
 • Demonstratii Planetariu: luni-duminica 10:15, 11:45, 13:00, 14:15, 16:00, 17:15
 • Program de functionare al casieriei centrale din Complex precum si al casieriei Acvariu: luni-duminica 09:00-19:30

TARIFE CMSN 01.09.2018-30.09.2018 (INTERSEZON):
SECTIATARIF INTREG
(adult)
TARIF REDUS
(elev/student)
Delfinariu,Microrezervatie,Pasari Exotice20 Lei5 Lei
Leii de mare20 Lei5 Lei
Acvariu8 Lei2 Lei
Microrezervatie8 Lei2 Lei
Planetariu4 Lei1 Leu


vineri, 31 august 2018


23aug.2018

Modificarea Condițiilor de participare din Anunțul public privind Concursul de proiecte de management de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

ANUNȚ
referitor la: modificarea lit. e) din Condițiile de participare ale Concursului de proiecte de management de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța


Condițiile de participare la concurs se modifică după cum urmează:

e) are experiență în management (post de conducere) de minimum 3 ani.

Toate celelate prevederi ale Anunțului public privind Concursul de proiecte de management de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța rămân neschimbate

joi, 23 august 2018


14aug.2018

Concurs de proiecte de management

ANUNŢ PUBLIC
pentru Concursul de proiecte de management de la 
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanţa

Consiliul Judetean Constanţa organizează, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanţa, instituție publică de cultură.

Condiţii de participare:
a. are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România;
b. are capacitate deplină de exerciţiu;
c. are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei: științele naturii, științele mediului, medicină veterinară, biologie, biochimie, piscicultură, horticultură, zootehnie, ecologie, protecția mediului, geografia;
d. are experienţă în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
e. are experienţă în managementul unei instituţii publice de cultură (director/director general) de minimum 3 ani;
f. nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management, pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
g. nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
h. nu deţine o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România (astfel cum este definită de prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare);
i. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;
j. cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

Calendarul concursului:
a. 14 august 2018, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului);
b. 14 septembrie 2018, ora 12:00 data limită de depunere a proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi, la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din Bd. Tomis nr.51;
c. 17 septembrie – 18 septembrie 2018, selecţia dosarelor;
d. 19 septembrie – 26 septembrie 2018, analiza proiectelor de management – prima etapă;
e. 26 septembrie 2018 aducerea la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă a concursului, precum şi afişarea acesteia la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din Bd. Tomis nr.51 şi al instituţiei publice de cultură, precum şi pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură, după caz;
f. 27 septembrie 2018, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă;
g. în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoştinţa candidaţilor, în scris, a rezultatului concursului, şi la cunoştinţa publică, a rezultatului concursului prin afişarea acestuia la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din Bd. Tomis nr.51, precum şi pe pagina de internet a autorităţii, după caz;
h. candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului, la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din Bd. Tomis nr.51, în maxim 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului;
i. în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora (maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor), prin grija autorităţii, sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public.

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din Bd. Tomis nr.51, la Centrul pentru Informare Cetăţeni, în perioada 14 august – 14 septembrie 2018, până la ora 12:00.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
a. cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;
b. copie a actului de identitate;
c. curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);
d. diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări (în cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă ţară, acestea trebuie să fie însoţite de dovada recunoaşterii acestora în România, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări, cu termenul de valabilitate expirat);
e. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
f. cazierul judiciar, în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
g. copia carnetului de muncă şi după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverinţă eliberată de angajator), conform modelului anexat;
h. declaraţie pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani, conform modelului anexat;
i. declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, conform modelului anexat;
j. declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de manager deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management, conform modelului anexat;
k. proiectul de management care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) - cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietăţile fişierului electronic).

Proiectul este limitat la un număr de maxim 30 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spaţierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând şi 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + Anexe.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoţite obligatoriu de traduceri legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Coordonarea Instituţiilor de Cultură Subordonate (Tel.: 0241- 486620, 0241/486610 / Fax: 0241- 486613) din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa (luni–joi între orele 8:00–16:30; vineri între orele 8:00–14:00).

Anexe:
 • Anexa Nr.1 – ROF Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța
 • Anexa Nr.2 – Stat de funcţii Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța
 • Anexa Nr.3 - Buget de Venituri și Cheltuieli Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța
 • MODEL Adeverinţă de vechime
 • MODEL Declaraţie de înscriere la concurs de management
 • MODEL Declaraţie pe propia răspundere – poliţie politică
 • MODEL Declaraţie pe propia răspundere – pentru motive imputabile în ultimii 4 ani
 • MODEL Declaraţie pe propia răspundere – renunțare la post de conducere

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 215/ 2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr.311/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
4. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul Ministerului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului– cadru al raportului de activitate precum şi modelului-cadru pentru contractele de management;
7. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea achizițiilor publice nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
11. Codul Muncii, Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
12. OG nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
13. OG nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
14. Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului Intern Managerial, al entităților publice.


Anunt 2 concurs de proiecte de management CMSN.docx
Anexa Anunt, 1, model Adeverinta-de-vechime.doc
Anexa Anunt 2, model Declaratie de inscriere la concurs de management.doc
Anexa Anunt 3, model Declaratie pe propria raspundere - politie politica.doc
Anexa 4 la anunt.docx
Anexa Anunt 5, model Declaratie pe propria raspundere - renuntare la post de conducere.doc
Caiet de obiective CMSN 2018.pdf
Regulament concurs de proiecte de management CMSN.pdf

marți, 14 august 2018


25iul.2018

ECLIPSA DE LUNĂ DIN 27 IULIE

Fenomenul Astronomic al lunii IULIE este ECLIPSA DE LUNĂ DIN 27 IULIE

Este vizibilă din America de Sud, Oceanul Atlantic, Europa, Africa, Asia, Oceanul Indian, Australia.
- Începutul acesteia începe la 20:13 (Luna este sub orizont)
- Intrarea în umbră la 21:24
- Începutul eclipsei totale la 22:30
- Faza maximă la 23:22
- Sfârșitul eclipsei totale la 00:14
- Luna iese din umbra pământului la 01:19
- Sfârșitul eclipsei (iese din penumbra) la 02:30
În România se vede aproape în totalitate. Partea din stânga de jos a discului selenar va începe să se înroșească, iar la 22:30 Luna va căpăta o nuanță roșiatică-cărămizie.
Fenomenul durează 6 ore și 16 minute, iar Luna se va afla în umbra planetei noastre timp de 3 ore și 56 minute.

Sursa : Anuarul Astronomic al Academiei Române
Observatorul Astronomic Amiral „Vasile Urseanu’’ www.astro-urseanu.ro
Date extrase de muzeograf Diamandi Constanța

Programul observatorului astronomic
în data de 27 iulie 2018 cu ocazia
Eclipsei totale de lună
Se desfășoară între orele 21:30 - 02:30

Prețul biletului este :
2 lei/copil
8 lei/ adult

OBSERVAȚIILE ASTRONOMICE SE VOR DESFĂȘURA NUMAI ÎN CONDIȚII DE CER SENIN LA OBSERVATORUL ASTRONOMIC CONSTANȚA DIN B-DUL MAMAIA NR. 255 LÂNGĂ PLANETARIU

Tel : 0241/481230

miercuri, 25 iulie 2018


27iun.2018

Atelier BioARTmiercuri, 27 iunie 2018


24mai.2018

Tarife reprezentații leii de mare

Tarifele biletelor pentru reprezentațiile cu leii de mare sunt următoarele:
 • Adulți - 24 lei
 • Copii ( 7-14 ani) - 10 lei
 • Elevi în grup ( minim 10 elevi) - 6 lei
 • Copiii sub 7 ani - GRATUIT
 • Persoane cu dizabilități - GRATUITjoi, 24 mai 2018


Pagina 5 din 12« Știri mai noi1 ... 34567 ... 12Știri mai vechi »