26sep.2022

Anunț - Tehnician veterinar, debutant


În conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată:

Complexul Muzeal de Știinte ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, cu normă întreagă, respectiv 8h/zi, 40h/săptămână, în cadrul secției Delfinariu și anume:

• 1 post tehnician veterinar, debutant

Condiții generale:
Post de execuție
Urmăreşte bunăstarea animalelor din patrimoniul CMSN în conformitate cu cele mai bune practice, iar pentru aceasta asistă alături de medicul veterinar: intervenții, vaccinări, tratamente pe specii de animale și păsări, etc

Condiții specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii
2. Perfecționări (specializări): -
3. Vechimea în muncă necesară: -
4. Vechimea în specialitate necesară: -
5. Cunoștințe de operare pe calculator: tehnoredactare, etc.
6. Limbi străine: nu
7. Abilități, calități și aptitudini necesare: titularul postului are obligația de a studia literatura de specialitate și de a interveni cu promptitudine în problemele legate de starea de sănătate a animalelor și păsărilor
8. Cerințe specifice: disponibilitatea de a executa delegări/detașări

Condițiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevăzute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 și anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineste urmatoarele condiții
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției
• Copia și originalul actului de identitate
• Copia și originalul documentelor care atestă nivelul studiilor, specializărilor
• Copia și originalul carnetului de muncă sau adeverinței care atestă vechimea în muncă/în meserie și/sau în specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului și conține în clar numărul, data, numele și calitatea emitentului
• Curriculum vitae
și se va depune la biroul resurse umane din cadrul instituției, în zile lucrătoare:
-de luni până joi intre orele 09:00-16:00,
-vineri între orele 09:00 -14 :00,
până la data de 10.10.2022, ora 16:00.
Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformități copiilor.

Concursul va avea următoarele probe:
- selecţia dosarelor : 11.10.2022, la sediul instituției;
- proba scrisă: în data de 19.10.2022, ora 10.00, la sediul instituției;
- proba interviu: în data de 24.10.2022, ora 10.00 la sediul instituției b-dul Mamaia nr.255 Constanța.

Rezultatele probelor se afisează în maxim o zi lucrătoare de la susținerea acestora.
Contestațiile se depun în maxim o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probelor.
Fișa postului se publică pe pagina de internet www.delfinariu.ro.

Relații suplimentare la biroul resurse umane al instituției, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate


Publicat azi 26.09.2022.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț angajare

Descarcă BIBLIOGRAFIE în format Microsoft Word:
BIBLIOGRAFIE

Descarcă Fișa Postului în format Microsoft Word:
Fișa Postului

Descarcă OPIS DOSAR CONCURS în format Microsoft Word:
OPIS DOSAR CONCURS

Descarcă CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

luni, 26 septembrie 2022