20dec.2022

Examen de promovare în grad /treaptă profesională

ANUNŢ
Promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior a personalului contractual

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, organizează în baza art. 554 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare examen de promovare în grad /treaptă profesională, funcție contractual de execuție, cu respectarea prevederilor din H.G.nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice,astfel;
Un post – functia de economist grad I, in functia de economist specialist IA
, în cadrul Serviciul financiar contabilitate si RU.

Condițiile de participare la examen, îndeplinesc cumulativ, conform art.72.alin.(2) din H.G.nr.1336/2022 “Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice.”
• Să fi obținut calificativul „foarte bine”la evaluarea performanțelor profesionale individuale de cel puțin 2 ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate;
• Să aibă o vechime de minim 3 ani în gradul/treapta profesională deținută;

Examenul de promovare va avea următoarele probe:
- proba scrisă, care se desfășoară în data de 04.01.2023, ora 10:00. Pentru a fi declarat ”Admis” la proba scrisă punctajul este de minim 50 de puncte;
- proba interviu care se desfășoară în data de 04.01.2023 pentru persoanele declarate ”Admis” se va anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul C.M.S.N Constanța din str. b-dul Mamaia nr.255, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului şi va cuprinde:
1. cerere de înscriere;
2. adeverințe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul profesional din care promovează;
3. copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care angajatul s-a aflat în activitate.

Candidata redacteaza o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.
Contestatiile se depun in termen de o zi lucratoare de la afișarea rezultatului, sub sancțiunea
decăderii din acest drept.
Bibliografia se anexeaza la prezentul anunt.
Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela .
Tel:0241481230

Publicat azi 20.12.2022

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
examen de promovare în grad /treaptă profesională

Descarcă BIBLIOGRAFIE:
BIBLIOGRAFIE

Descarcă Fișa de post:
Fișa Postului

marți, 20 decembrie 2022