17apr.2024

Anunț promovare


ANUNŢ


Promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior a personalului contractual

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizează în baza
art. 554 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare examen de promovare în grad /treaptă profesională, funcție contractual de execuție, cu respectarea prevederilor din H.G.nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice,astfel;

Un post – promovarea din funcția referent de specialitate în administrația public,grad III, gradația 3 în funcția de referent de specialitate în administrația public,grad II, gradația 3,în cadrul Compartimentului administrativ și achiziții.
Condițiile de participare la examen, îndeplinesc cumulativ, conform art.72.alin.(2) din H.G.nr.1336/2022 Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice.”
• Să fi obținut calificativul „foarte bine”la evaluarea performanțelor profesionale individuale de cel puțin 2 ori în ultimo 3 ani în care aceștia
Concursul va consta în susținerea unei probe scrise în data de 30.04.2024, ora 09:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.

Examenul de promovare va avea următoarele probe:
- proba scrisă, care se desfășoară în data de 30.04.2024, ora 09:00. Pentru a fi declarat ”Admis” la proba scrisă punctajul este de minim 50 de puncte;
- proba interviu care se desfășoară în data de 30.04.2024 ora 13:30 pentru persoanele declarate ”Admis” se va anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul C.M.S.N Constanța din str. b-dul Mamaia nr.255, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului şi va cuprinde:
1. cerere de înscriere;
2. adeverințe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul profesional din care promovează;
3. copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care angajatul s-a aflat în activitate.

La data, ora si locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispozitia candidatei lista subiectelor stabilite. Candidata redacteaza o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

Durata examenului se stabileste de catre comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite ,dar nu poate depăsi 3 ore.
Rezultatele examenului de promovare se afiseaza in termen de doua zile lucratoare de la sustinerea acestuia la sediul si pe site-ul institutiei.

Contestatiile se depun in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatului, sub sanctiunea
decăderii din acest drept.

Bibliografia se anexeaza la prezentul anunt.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei.

Publicat azi 17.04.2024Descarcă BIBLIOGRAFIE în format DOCX:
BIBLIOGRAFIE

miercuri, 17 aprilie 2024