Știri - Angajări, cariere

Pagina 37 din 37« Știri mai noi1 ... 353637
06noi.2017

Rezultate finale concurs Șef Secție

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului vacant de sef sectie, gr.II sectia Microrezervatie si pasari exotice 06.11.2017
Dupa sustinerea si notarea probei scrise, precum si dupa acordarea notelor pentru proba interviu, comisia de concurs a stabilit rezultatul concursului ca fiind urmatorul:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de „Șef secție” din cadrul secției Microrezervație și păsări exotice 06.11.2017

luni, 06 noiembrie 2017


02noi.2017

Rezultate concurs Șef Secție

Rezultatele PROBEI SCRISE pentru ocuparea

postului de „Șef secție” din cadrul secției Microrezervație și păsări exotice


Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatele PROBEI SCRISE pentru ocuparea postului de „Șef secție” din cadrul secției Microrezervație și păsări exotice

joi, 02 noiembrie 2017


19oct.2017

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR pentru ocuparea

postului vacant de „Sef sectie” sectia Microrezervatie si pasari exotice

Proba scrisa in data de 02.11.2017 ora 11:00
la sediul institutiei

Descarcă anunț în format PDF printabil A4: Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR pentru ocuparea postului vacant de „Sef sectie” sectia Microrezervatie si pasari exotice

joi, 19 octombrie 2017


04oct.2017

ANUNȚ angajare șef secție, gr.II

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant, in cadrul sectiei Microrezervatie si pasari exotice si anume:
- 1 post sef sectie, gr.II

Conditii generale:
1. Nivelul postului: de conducere
2. Obiectivul postului: managementul sectiei, coordonarea activitatilor administrative, stiintifice, educationale si muzeistice a personalului din subordine;
promovarea de proiecte, cu suport financiar intern, national sau international, cu preocupari in domeniul de activitate cu durata de 1-3 ani;
realizarea in calitate de autor unic sau in colaborare, de lucrari stiintifice de interes cultural sau muzeal, inserate in publicatii de domeniu


Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta cu specializarea in: biologie/ ecologie/ inginer piscicol/medicina veterinara
2. Perfectionari (specializari): masterat/ doctorat/ managementul proiectelor
3. Vechimea in munca necesara: 7 ani
4. Vechimea in specialitate necesara: -
5. Cunostinte de operare pe calculator: tehnoredactare, etc.
6. Limbi straine: cunostinte de baza a unei limbi de circulatie internationala
7. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: abilitati in cercetarea bibliografica, de teren si laborator, aptitudini in sfera cunoasterii protectiei mediului, a animalelor si plantelor, deschidere privind implementarea legislatiei nationale de domeniu, a prevederilor conventiilor, acordurilor si intelegerilor internationale la care Romania este semnatara
8. Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa deplasari in tara si strainatate, pe uscat si pe mare

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
Copia si originalul actului de identitate
Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
Copia carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca
Cazier judiciar
Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
Curriculum vitae
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, intre orele 10:00-14:00, pana la data de 18.10.2017, ora 14:00.

Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise in data de 02.11.2017, ora 11:00 si a unui interviu in data de 06.11.2017, ora 11:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481240.

Bibliografia se anexeaza la prezentul anunt.

Publicat azi 04.10.2017.


Descarcă anunț în format PDF printabil A4: ANUNȚ angajare 1 post sef sectie, gr.II

Descarcă bibliografia în format PDF printabil A4: BIBLIOGRAFIE angajare 1 post sef sectie, gr.II

miercuri, 04 octombrie 2017


Pagina 37 din 37« Știri mai noi1 ... 353637