Știri - Angajări, cariere

Pagina 29 din 38« Știri mai noi1 ... 2728293031 ... 38Știri mai vechi »
31iul.2018

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (ingrijitor animale)

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR pentru ocuparea
postului vacant de muncitor calificat (ingrijitor animale)
sectia Microrezervatie si pasari exotice

Proba practica in data de 07.08.2018 ora 10:00 la sediul institutiei

In urma selectiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (ingrijitor animale)– sectia Microrezervatie si pasari exotice comisia de concurs a stabilit urmatoarele:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (ingrijitor animale)

marți, 31 iulie 2018


16iul.2018

1 post muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.IV

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant, in cadrul sectiei Microrezervatie si pasari exotice si anume:
-1 post muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.IV

Conditii generale:
   Post de executie
   Hranirea si intretinerea animalelor sa corespunda standardelor de performanta moderne

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
   1.Studii de specialitate: studii medii/profesionale/generale
   2.Perfectionari (specializari): -
   3.Vechimea in munca necesara: -
   4.Vechimea in specialitate necesara: -
   5.Cunostinte de operare pe calculator: nu
   6.Limbi straine: nu
   7.Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitatea de a fi un bun observator al comportamentului animal, de a lua cele mai bune decizii privind ingrijirea acestora, intiativa si responsabilitate
   8.Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa delegari/detasari

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
   d) are capacitate deplină de exerciţiu;
   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
   - Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
   - Copia si originalul actului de identitate
   - Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
   - Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
   - Cazier judiciar original
   - Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
   - Curriculum vitae
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, intre orele 10:00-14:00, pana la data de 30.07.2018, ora 14:00.

Concursul va consta in sustinerea unei probe practice in data de 07.08.2018, ora 10:00 si a unui interviu in data de 09.08.2018, ora 10:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 16.07.2018.

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
1 post muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.IV

luni, 16 iulie 2018


04iul.2018

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea a 2 posturi de casier

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea a 2 posturi de casier Serv. Financiar - Contabilitate si R.U.

Dupa sustinerea si notarea probei scrise, precum si dupa acordarea notelor pentru proba interviu, comisia de concurs a stabilit rezultatul examinarii ca fiind urmatorul:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea a 2 posturi de casier

miercuri, 04 iulie 2018


02iul.2018

Rezultatele finale ale examinarii pentru ocuparea postului de artist circ – sectia Delfinariu

Rezultatele finale ale examinarii pentru ocuparea postului de artist circ – sectia Delfinariu 02.07.2018

Dupa sustinerea si notarea probei scrise, precum si dupa acordarea notelor pentru proba interviu, comisia de concurs a stabilit rezultatul examinarii ca fiind urmatorul:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatele finale ale examinarii pentru ocuparea postului de artist circ – sectia Delfinariu

luni, 02 iulie 2018


29iun.2018

Rezultatele PROBEI SCRISE pentru ocuparea a 2 posturi de casier

Rezultatele PROBEI SCRISE pentru ocuparea a 2 posturi de casier din cadrul Serv. Financiar - Contabilitate si R.U. 29.06.2018
Dupa sustinerea si notarea probei scrise, comisia de concurs a stabilit rezultatul acestei probe ca fiind urmatorul:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatele PROBEI SCRISE pentru ocuparea a 2 posturi de casier

vineri, 29 iunie 2018


22iun.2018

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR de inscriere pentru ocuparea postului de ARTIST CIRC sectia Delfinariu

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR de inscriere pentru ocuparea a 2 posturi de casier - Serv. Financiar - Contabilitate si R.U.
In urma selectiei dosarelor depuse pentru ocuparea posturilor de casier – Serv. Financiar - Contabilitate si R.U. comisia de concurs a stabilit urmatoarele:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR de inscriere pentru ocuparea postului de ARTIST CIRC sectia Delfinariu

vineri, 22 iunie 2018


Pagina 29 din 38« Știri mai noi1 ... 2728293031 ... 38Știri mai vechi »