Știri - Angajări, cariere

Pagina 31 din 38« Știri mai noi1 ... 2930313233 ... 38Știri mai vechi »
07iun.2018

Angajări - 2 posturi de casier

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante in cadrul serv.financiar-contabilitate si RU si anume:
2 posturi de casier

Conditii generale:
1. Post de executie
2. Obiectivul postului: Atragerea unui numar sporit de vizitatori

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii
2. Perfectionari (specializari): -
3. Vechimea in munca necesara: 1 an
4. Vechimea in specialitate necesara: -
5. Cunostinte de operare pe calculator: operare PC si soft de gestiune, tehnoredactare etc.
6. Limbi straine: cunostinte de baza a unei limbi de circulatie internationala
7. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: este o persoana agreabila, inofensiva, calma, toleranta, surazatoare si amabila
8. Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa delegari/detasari

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Dosarul de concurs va cuprinde:
- Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
- Copia si originalul actului de identitate
- Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
- Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca
- Cazier judiciar original
- Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
- Curriculum vitae

Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, intre orele 10:00-14:00, pana la data de 21.06.2018, ora 14:00.

Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise in data de 29.06.2018, ora 10:00 si a unui interviu in data de 04.07.2018, ora 10:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

Bibliografia se anexeaza la prezentul anunt.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Arpenti Raluca sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 07.06.2018

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Angajări - 2 posturi de casier

Descarcă BIBLIOGRAFIE în format PDF printabil A4:
BIBLIOGRAFIE

joi, 07 iunie 2018


24mai.2018

Rezultat final concurs

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea
postului vacant de muncitor calificat – sectia Acvariu
24.05.2018

Dupa sustinerea si notarea probei practice, precum si dupa acordarea notelor pentru proba interviu, comisia de concurs a stabilit rezultatul concursului ca fiind urmatorul:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatul final pentru concursul de muncitor calificat (ingrijitor animale), sectia Acvariu

joi, 24 mai 2018


21mai.2018

Rezultat final post artist circ

Rezultatele finale ale examinarii pentru ocuparea
postului de artist circ – sectia Delfinariu
21.05.2018

Dupa sustinerea si notarea probei scrise, precum si dupa acordarea notelor pentru proba interviu, comisia de concurs a stabilit rezultatul examinarii ca fiind urmatorul:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultat final post artist circ

luni, 21 mai 2018


16mai.2018

Rezultat SELECTIE DOSARE

Rezultatul Selectiei Dosarelor pentru postul de muncitor calificat (ingrijitor animale) Acvariu.

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatul Selectiei Dosarelor pentru postul de muncitor calificat (ingrijitor animale) Acvariu

miercuri, 16 mai 2018


11mai.2018

Rezultatele finale ale concursului

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea
postului de referent de specialitate
sectia Delfinariu

Dupa sustinerea si notarea probei scrise, precum si dupa acordarea notelor pentru interviu, comisia de concurs a stabilit rezultatul concursului ca fiind urmatorul:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate sectia Delfinariu

vineri, 11 mai 2018


10mai.2018

Rezultatul SELECȚIEI DOSARELOR

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR de inscriere pentru ocuparea
postului de ARTIST CIRC
sectia Delfinariu

In urma selectiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului de artist circ – sectia Delfinariu, comisia de concurs a stabilit urmatoarele:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR de inscriere pentru ocuparea postului de ARTIST CIRC sectia Delfinariu

joi, 10 mai 2018


Pagina 31 din 38« Știri mai noi1 ... 2930313233 ... 38Știri mai vechi »