Știri - Angajări, cariere

Pagina 6 din 35« Știri mai noi1 ... 45678 ... 35Știri mai vechi »
08iul.2022

Rezultat selecție dosare muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III - MICROREZERVAȚIE

ANUNȚ

privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere depuse de candidati pentru concursul organizat in vederea ocuparii prin concurs a unei functii contractuale de executie temporar vacante - Muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.III, din cadrul Sectiei Microrezervatie si pasari exotice

Comisia de concurs s-a intrunit in data de 08.07.2022 si a analizat dosarele de inscriere privind modul cum sunt indeplinite conditiile de participare la concurs si a stabilit urmatoarele rezultate:

Publicat azi 08.07.2022 ora 13:00.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț selecție dosare

vineri, 08 iulie 2022


30iun.2022

Anunț muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III - MICROREZERVAȚIE


In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, cu norma intreaga, respectiv 8h/zi, 40h/saptamana, in cadrul sectiei Microrezervatie si pasari exotice si anume:

• 1 post muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III

Conditii generale:
Post de executie
Hranirea si intretinerea animalelor sa corespunda standardelor de performanta moderne

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii/profesionale/generale
2. Perfecționări (specializări): -
3. Vechimea în muncă necesară: 3 ani
4. Vechimea în specialitate necesară: -
5. Cunoștințe de operare pe calculator: -
6. Limbi străine: -
7. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea de a fi un bun observator (spirit de observație) al comportamentului animal, de a lua cele mai bune decizii privind îngrijirea acestora (adaptabiliatate), intiativa, viteză de reacție, răbdare, responsabilitate și capacitate de comunicare
8. Cerințe specifice: disponibilitatea de a executa delegări/detașări

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
• Copia si originalul actului de identitate
• Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
• Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
• Curriculum vitae
si se va depune la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare:
-de luni pana joi intre orele 09:00-16:00,
-vineri intre orele 09:00 -14 :00,
pana la data de 07.07.2022, ora 16:00.
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

Concursul va avea urmatoarele probe:
- selecţia dosarelor : 08.07.2022, la sediul instituţiei;
- proba practica: în data de 18.07.2022, ora 10.00, la sediul instituţiei;
- proba interviu: în data de 21.07.2022, ora 10.00 la sediul instituţiei b-dul Mamaia nr.255 Constanta.

Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.
Fisa postului se publica pe pagina de internet www.delfinariu.ro.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate


Publicat azi 30.06.2022.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț angajare

Descarcă OPIS DOSAR CONCURS în format Microsoft Word:
OPIS DOSAR CONCURS

Descarcă CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

joi, 30 iunie 2022


30iun.2022

Anunț muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III - ACVARIU


In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, cu norma intreaga, respectiv 8h/zi, 40h/saptamana, in cadrul sectiei Acvariu si anume:

• 1 post muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III

Conditii generale:
1. Nivelul postului: de executie
2. Obiectivul postului: hranirea si intretinerea pestilor sa corespunda standardelor de performanta ale acvaristicii moderne

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii/profesionale/generale
2. Perfectionari (specializari): nu
3. Vechimea in munca necesara: 3 ani
4. Vechimea in specialitate necesara: -
5. Cunostinte de operare pe calculator: nu
6. Limbi straine: nu
7. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitatea de a fi un bun observator al comportamentului animal, de a lua cele mai bune decizii privind ingrijirea acestora, intiativa si responsabilitate
8.Cerinte specifice: - disponibilitatea de a executa delegari/detasari
- are disponibilitatea de program prelungit in anumite conditii (sezon, transport animale, situatii legate de satrea de sanatate a animalelor)
- cunoasterea patrimoniului, a locului de amplasare a acestuia (expozitii, depozite)
Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
• Copia si originalul actului de identitate
• Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
• Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
• Curriculum vitae
si se va depune la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare:
-de luni pana joi intre orele 09:00-16:00,
-vineri intre orele 09:00 -14 :00,
pana la data de 07.07.2022, ora 16:00.
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

Concursul va avea urmatoarele probe:
- selecţia dosarelor : 08.07.2022, la sediul instituţiei;
- proba practica: în data de 15.07.2022, ora 10.00, la Sectia Acvariu, b-dul Elisabeta nr.1 Constanta;
- proba interviu: în data de 20.07.2022, ora 10.00 la sediul instituţiei b-dul Mamaia nr.255 Constanta.

Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.
Fisa postului se publica pe pagina de internet www.delfinariu.ro.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate


Publicat azi 30.06.2022.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț angajare

Descarcă OPIS DOSAR CONCURS în format Microsoft Word:
OPIS DOSAR CONCURS

Descarcă CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

joi, 30 iunie 2022


09mai.2022

Rezultat final - Referent de specialitate (asistent manager)

REZULTAT FINAL

al concursului sustinut in perioada 04.05.2022 – 09.05.2022 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante - Referent de specialitate (asistent manager), din cadrul Serv.financiar-contabil si R.U

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Rezultat final - Referent de specialitate (asistent manager)

Publicat azi 09.05.2022 ora 16:00.

luni, 09 mai 2022


09mai.2022

PUNCTAJ Proba interviu - Referent de specialitate

ANUNT

privind punctajul obţinut de candidati la PROBA INTERVIU pentru concursul organizat în vederea ocuparii prin concurs a unei funcţii contractuale de execuţie vacante - Referent de specialitate (asistent manager), din cadrul Serv.financiar-contabil si R.U.

Comisia de concurs, s-a intrunit in data de 09.05.2022, ora 10:00 pentru sustinerea probei interviu si a stabilit in urma desfasurarii probei, urmatorul punctaj:

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
PUNCTAJ Proba interviu - Referent de specialitate

Publicat azi 09.05.2022 ora 16:00.

luni, 09 mai 2022


04mai.2022

PUNCTAJ Proba scrisă - Referent de specialitate

ANUNT

privind punctajul obţinut de candidati la PROBA SCRISA pentru concursul organizat în vederea ocuparii prin concurs a unei funcţii contractuale de execuţie vacante - Referent de specialitate (asistent manager), din cadrul Serv.financiar-contabil si R.U.

Comisia de concurs, s-a intrunit in data de 04.05.2022, ora 10:00 pentru sustinerea probei scrise si a stabilit in urma desfasurarii probei, urmatorul punctaj:

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
PUNCTAJ Proba scrisă - Referent de specialitate

Publicat azi 04.05.2022 ora 16:00.

miercuri, 04 mai 2022


Pagina 6 din 35« Știri mai noi1 ... 45678 ... 35Știri mai vechi »