Știri - Angajări, cariere

Pagina 4 din 35« Știri mai noi123456 ... 35Știri mai vechi »
19oct.2022

Rezultat proba scrisa post tehnician veterinar

ANUNȚ

privind punctajul obținut de candidați la PROBA SCRISĂ pentru concursul organizat în vederea ocupării prin concurs a unei funcții contractuale de execuție vacante – tehnician veterinar, debutant, din cadrul Secției Delfinariu

Comisia de concurs, s-a întrunit în data de 19.10.2022, ora 10:00 pentru susținerea probei scrise și a stabilit în urma desfășurării probei, următorul punctaj:

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Rezultat proba scrisa post tehnician veterinar

Publicat azi 19.10.2022 ora 13:30.

miercuri, 19 octombrie 2022


11oct.2022

Rezultatul selecției dosarelor înscriere - DELFINARIU

ANUNȚ

privind rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse de candidați pentru concursul organizat în vederea ocupării prin concurs a unei funcții contractuale de execuție vacante - tehnician veterinar, debutant, din cadrul Secție Delfinariu

Comisia de concurs s-a întrunit în data de 11.10.2022 și a analizat dosarele de înscriere privind modul cum sunt îndeplinite condițiile de participare la concurs și a stabilit următoarele rezultate:

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț rezultat final muncitor calificat tr.III

marți, 11 octombrie 2022


30sep.2022

Tabel funcții și venituri la 30.09.2022

TABEL
Cu veniturile salariale, intocmit conf. art. 33, alin (1) dinLegea 153/2017,
privind transparenta veniturilor publice a personalului platit din fonduri publice 30.09.2022

Descarcă TABEL în format XLS:
Tabel funcții și venituri la 30.09.2022

vineri, 30 septembrie 2022


26sep.2022

Anunț - Tehnician veterinar, debutant


În conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată:

Complexul Muzeal de Știinte ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, cu normă întreagă, respectiv 8h/zi, 40h/săptămână, în cadrul secției Delfinariu și anume:

• 1 post tehnician veterinar, debutant

Condiții generale:
Post de execuție
Urmăreşte bunăstarea animalelor din patrimoniul CMSN în conformitate cu cele mai bune practice, iar pentru aceasta asistă alături de medicul veterinar: intervenții, vaccinări, tratamente pe specii de animale și păsări, etc

Condiții specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii
2. Perfecționări (specializări): -
3. Vechimea în muncă necesară: -
4. Vechimea în specialitate necesară: -
5. Cunoștințe de operare pe calculator: tehnoredactare, etc.
6. Limbi străine: nu
7. Abilități, calități și aptitudini necesare: titularul postului are obligația de a studia literatura de specialitate și de a interveni cu promptitudine în problemele legate de starea de sănătate a animalelor și păsărilor
8. Cerințe specifice: disponibilitatea de a executa delegări/detașări

Condițiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevăzute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 și anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineste urmatoarele condiții
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției
• Copia și originalul actului de identitate
• Copia și originalul documentelor care atestă nivelul studiilor, specializărilor
• Copia și originalul carnetului de muncă sau adeverinței care atestă vechimea în muncă/în meserie și/sau în specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului și conține în clar numărul, data, numele și calitatea emitentului
• Curriculum vitae
și se va depune la biroul resurse umane din cadrul instituției, în zile lucrătoare:
-de luni până joi intre orele 09:00-16:00,
-vineri între orele 09:00 -14 :00,
până la data de 10.10.2022, ora 16:00.
Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformități copiilor.

Concursul va avea următoarele probe:
- selecţia dosarelor : 11.10.2022, la sediul instituției;
- proba scrisă: în data de 19.10.2022, ora 10.00, la sediul instituției;
- proba interviu: în data de 24.10.2022, ora 10.00 la sediul instituției b-dul Mamaia nr.255 Constanța.

Rezultatele probelor se afisează în maxim o zi lucrătoare de la susținerea acestora.
Contestațiile se depun în maxim o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probelor.
Fișa postului se publică pe pagina de internet www.delfinariu.ro.

Relații suplimentare la biroul resurse umane al instituției, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate


Publicat azi 26.09.2022.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț angajare

Descarcă BIBLIOGRAFIE în format Microsoft Word:
BIBLIOGRAFIE

Descarcă Fișa Postului în format Microsoft Word:
Fișa Postului

Descarcă OPIS DOSAR CONCURS în format Microsoft Word:
OPIS DOSAR CONCURS

Descarcă CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

luni, 26 septembrie 2022


23sep.2022

Rezultat examen de promovare

TABEL

cu rezultatul examinării de promovare în treaptă profesională din data de 23.09.2022

Descarcă anunțul integral în format PDF:
Rezultat examen de promovare

vineri, 23 septembrie 2022


08sep.2022

examen de promovare

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, organizează în baza Regulamentului cadru aprobat de H.G. nr.286/2011, examen de promovare:
- din funcția de artist circ tr.III, studii medii, în funcția de artist circ treapta II.

Concursul va consta în susținerea unei probe practice în data de 23.09.2022, ora 12:00 la sediul instituției, b-dul Mamaia nr.255, secția Delfinariu.
La data, ora și locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare va fi prezentă la secția Delfinariu unde se va susține proba practică de către candidata propusă spre promovare.
Durata examenului se stabilește de către comisia de examinare în funcție de gradul de dificultate și complexitate al probei practice,dar nu poate depăși 3 ore.
Rezultatele examenului de promovare se afișează în termen de două zile lucrătoare de la susținerea acestuia la sediul și pe site-ul instituției.
Contestațiile se depun în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Relații suplimentare la biroul resurse umane al instituției,d-na Vătafu Daniela, sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 08.09.2022

joi, 08 septembrie 2022


Pagina 4 din 35« Știri mai noi123456 ... 35Știri mai vechi »