Știri - Angajări, cariere

Pagina 1 din 24123 ... 24Știri mai vechi »
19iul.2021

Rezultate concurs – Muncitor calificat (personal de intretinere si reparatii) tr.I

ANUNȚURILE
referitoare la rezultatele concursului prvind Interviul, Proba practică și respectiv Rezultatul final pentru concursul organizat în vederea ocuparii prin concurs a unei funcţii contractuale de execuţie vacante – Muncitor calificat (personal de intretinere si reparatii) tr.I, din cadrul Sectiei Delfinariu

ANUNT

privind punctajul obţinut de candidati la PROBA INTERVIU pentru concursul organizat în vederea ocuparii prin concurs a unei funcţii contractuale de execuţie vacante – Muncitor calificat (personal de intretinere si reparatii) tr.I, din cadrul Sectie Delfinariu

Comisia de concurs, s-a intrunit in data de 19.07.2021, ora 13:10 pentru sustinerea probei interviu si a stabilit in urma desfasurarii probei, urmatorul punctaj:

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț punctaj interviu – Muncitor calificat (personal de intretinere si reparatii) tr.I

Publicat azi 19.07.2021 ora 15:00


ANUNT

privind punctajul obţinut de candidat la PROBA PRACTICA pentru concursul organizat în vederea ocuparii prin concurs a unei funcţii contractuale de execuţie vacante – Muncitor calificat (personal de intretinere si reparatii) tr.I, din cadrul Sectie Delfinariu

Comisia de concurs, s-a intrunit in data de 19.07.2021, ora 12:00 pentru sustinerea probei practice si a stabilit in urma desfasurarii probei, urmatorul punctaj:

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț PUNCTAJ Proba Practică – Muncitor calificat (personal de intretinere si reparatii) tr.I

Publicat azi 19.07.2021 ora 15:00


REZULTAT FINAL

al concursului sustinut in data de 19.07.2021 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante – Muncitor calificat (personal de intretinere si reparatii) tr.I, din cadrul Sectie Delfinariu

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Rezultat final concurs – Muncitor calificat (personal de intretinere si reparatii) tr.I

Publicat azi 19.07.2021 ora 15:00

luni, 19 iulie 2021


09iul.2021

Rezultatul selectiei dosarelor - Muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.IV

ANUNT

privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere depuse de candidati pentru concursul organizat in vederea ocuparii prin concurs a unei functii contractuale de executie vacante - Muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.IV, din cadrul Sectie Microrezervatie si pasari exotice

Comisia de concurs s-a intrunit in data de 09.07.2021 si a analizat dosarele de inscriere privind modul cum sunt indeplinite conditiile de participare la concurs si a stabilit urmatoarele rezultate:

Nu s-au depus dosare, in termenul limita stabilit in anunt.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Rezultatul selectiei dosarelor - Muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.IV

Publicat azi 09.07.2021 ora 13:30

vineri, 09 iulie 2021


09iul.2021

Rezultatul selectiei dosarelor - Muncitor calificat (personal de intretinere si reparatii) tr.I

ANUNT
privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere depuse de candidati pentru concursul organizat in vederea ocuparii prin concurs a unei functii contractuale de executie vacante - Muncitor calificat (personal de intretinere si reparatii) tr.I, din cadrul Sectie Delfinariu

Comisia de concurs s-a intrunit in data de 09.07.2021 si a analizat dosarele de inscriere privind modul cum sunt indeplinite conditiile de participare la concurs si a stabilit urmatoarele rezultate:

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Rezultatul selectiei dosarelor - Muncitor calificat (personal de intretinere si reparatii) tr.I

Publicat azi 09.07.2021 ora 11:50

vineri, 09 iulie 2021


09iul.2021

Rezultatul selectiei dosarelor - technician veterinar tr.I

ANUNT
privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere depuse de candidati pentru concursul organizat in vederea ocuparii prin concurs a unei functii contractuale de executie vacante - technician veterinar tr.IA, din cadrul Sectie Delfinariu

Comisia de concurs s-a intrunit in data de 09.07.2021 si a analizat dosarele de inscriere privind modul cum sunt indeplinite conditiile de participare la concurs si a stabilit urmatoarele rezultate:

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Rezultatul selectiei dosarelor - technician veterinar tr.I

Publicat azi 09.07.2021 ora 11:50

vineri, 09 iulie 2021


24iun.2021

Anunț angajare tehnician veterinar

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea a 1 (unu) post vacant in cadrul sectie Delfinariu si anume:
• 1 post de tehnician veterinar

Conditii generale:
1. Post de executie
2. Obiectivul postului: Urmăreşte bunăstarea animalelor din patrimoniul CMSN în conformitate cu cele mai bune practice, iar pentru aceasta realizează alături de medical veterinar: intervenții, vaccinari, tratamente pe specii de animale si pasari, etc

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii
2. Perfectionari (specializari): -
3. Vechimea in munca necesara: 7 ani
4. Vechimea in specialitate necesara: 3 ani
5. Cunostinte de operare pe calculator: tehnoredactare, etc.
6. Limbi straine: nu
7. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: titularul postului are obligatia de a studia literatura de specialitate si de a interveni cu promptitudine in problemele legate de starea de sanatate a animalelor si pasarilor
8. Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa delegari/detasari

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
• Copia si originalul actului de identitate
• Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
• Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca
• Cazier judiciar original
• Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
• Curriculum vitae
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, intre orele 10:00-16:00, pana la data de 08.07.2021, ora 14:00.

Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise in data de 26.07.2021, ora 10:00 si a unui interviu in data de 30.07.2021, ora 10:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

Bibliografia se anexeaza la prezentul anunt.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate.

Publicat azi 24.06.2021


Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț angajare tehnician veterinar

Descarcă BIBLIOGRAFIA în format Microsoft Word:
BIBLIOGRAFIE

Descarcă CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

joi, 24 iunie 2021


24iun.2021

Anunț angajare muncitor calificat (personal de intretinere si reparatii), tr.I

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant, in cadrul sectiei Delfinariu:
• 1 post muncitor calificat (personal de intretinere si reparatii), tr.I

Conditii generale:
1. Post de executie
2. Responsabil pentru monitorizarea și întreținerea tuturor echipamentelor, dispozitivelor și instalațiilor asociate amplasamentelor cu mamifere marine/terestre vii. Acestea includ: pompe, filtre de nisip, UV, generatoare de ozon și alte echipamente care sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalelor.

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii/profesionale/generale
2. Perfecționări (specializări): -
3. Vechimea în muncă necesară: 9 ani
4. Vechimea în specialitate necesară: -
5. Cunoștințe de operare pe calculator: nu
6. Limbi străine: nu
7. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea de adaptare la condițiile specifice impuse de asigurarea funcționării la parametrii optimi a tuturor utilajelor și instalațiilor secției, de a interveni operativ și eficient in caz de avarii
8. Cerințe specifice: disponibilitatea de a executa delegări/detașări

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
• Copia si originalul actului de identitate
• Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
• Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
• Curriculum vitae
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, intre orele 10:00-16:00, pana la data de 08.07.2021, ora 14:00.

Concursul va consta in sustinerea unei probe practice in data de 19.07.2021, ora 12:00 si a unui interviu in data de 23.07.2021, ora 12:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate.

Publicat azi 24.06.2021.


Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț angajare muncitor calificat (personal de intretinere si reparatii), tr.I

Descarcă CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

joi, 24 iunie 2021


Pagina 1 din 24123 ... 24Știri mai vechi »