Știri - Angajări, cariere

Pagina 3 din 36« Știri mai noi12345 ... 36Știri mai vechi »
03mar.2023

Selecţie dosare pentru concursul de proiecte de management

Anunţ privind rezultatul selecţiei de dosare Concurs de proiecte de management de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Rezultatul selecţiei dosarelor pentru concursul de proiecte de management de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Conform Anunţului public privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, calendarul concursului, prevede faptul că în perioada 02.02.2023 – 02.03.2023, până la ora 16:00, se vor depune proiectele de management şi dosarele de concurs de către candidaţi, la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din Bulevardul Tomis nr.51În urma desfăşurării etapei privind selecţia dosarelor pentru concursul de proiecte de management organizat de către Consiliul Judeţean Constanţa pentru ocuparea funcţiei de manager/director general la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, Secretariatul Comisiei de concurs comunică faptul că nu s-a prezentat niciun candidat.Prin urmare, conform art.3^1, din OUG nr.189/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care pentru concursul de proiecte de management nu s-au înscris persoane, autoritatea poate relua organizarea concursului.Consiliul Judeţean Constanţa va relua, ulterior, Concursul de proiecte de management de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța din momentul Anunţului public.

Secretariatul comisiei de concurs de proiecte de management de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța” a fost aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Constanța nr.59/13.02.2023

vineri, 03 martie 2023


03mar.2023

Rezultatul selecției dosarelor Acvariu

ANUNȚ

privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere depuse de candidați pentru concursul organizat în vederea ocupării prin concurs a unei funcții contractuale de execuție temporar vacante - muncitor calificat (îngrijitor animale), tr.III - secția Acvariu

Comisia de concurs s-a întrunit în data de 03.03.2023 și a analizat dosarul de înscriere privind modul cum sunt îndeplinite condițiile de participare la concurs și a stabilit următoarele rezultate:

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
ANUNT rezultat selecție dosare

vineri, 03 martie 2023


23feb.2023

PV constatare post Economist IA

PROCES VERBAL DE CONSTATARE
încheiat azi 23.02.2023 la sediul instituției

Am constatat că până la data de 22.02.2023 ora 16:00 NU S-A PREZENTAT NICI UN CANDIDAT în vederea depunerii dosarului pentru ocuparea postului vacant de Economist , gr.IA – compartiment Achiziții, ca urmare a anunțului din data de 08.02.2023 publicat pe
site-ul și la sediul instituției precum și pe portalul posturi.gov.ro.

Întocmit,
Secretar comisie concurs

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
PV constatare post Economist IA

joi, 23 februarie 2023


23feb.2023

Concurs angajare muncitor calificat (îngrijitor animale), tr.III - ACVARIU

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,actualizată:

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție, temporar vacant, perioadă determinată, cu normă întreagă, respectiv 8h/zi, 40h/săptămână, în cadrul Secției Acvariu și anume:

• 1 post muncitor calificat (îngrijitor animale), tr.III

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 02.03.2023 – ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor
• 13.03.2023, ora 10:00 – proba practică în cadrul căreia se testează abilitățile și aptitudinile practice ale candidaților
• 16.03.2023, ora 10:00 – interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Probele concursului vor fi organizate la sediul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța din:
- bd.Elisabeta nr.1 – Secția Acvariu – proba practică
- bd. Mamaia nr. 255 –Sală Conferință – proba interviu


Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 1336/2022.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, dacă este cazul, se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f), poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Dosarul se va depune la Biroul Resurse Umane din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, Sediu Administrativ, în zile lucrătoare astfel:
-de luni până joi între orele 09:00-16:00,
-vineri între orele 09:00 -14 :00,
Până la data de 02.03.2023, ora 16:00.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate.

Condiţii de ocupare a postului:

A. Condiţii generale:
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederileLegii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii

B. Condiți specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii/profesionale/generale
2. Perfecționari (specializări): nu
3. Cunoștințe de operare pe calculator: nu
4. Limbi străine: nu
5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
• Capacitatea de a fi un bun observator al comportamentului animal;
• Capacitatea de a lua cele mai bune decizii privind îngrijirea acestora;
• Capacitatea de a respecta termenele limită, atenția pentru detalii;
• Inițiativă și responsabilitate;
• Corectitudine, seriozitate
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi.
6. Cerințe specifice: nu
7. Competența managerială – nu este cazul
8. Vechimea în muncă: 3 ani
9. Vechimea în specialitate necesară: nu

Calendarul concursului

- 24.02.2023 - 02.03.2023, ora 16:00 – depunerea dosarelor de concurs;
- selecţia dosarelor de concurs: în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
- afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecţie a dosarelor;
- depunerea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
- soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

- 13.03.2023, ora 10:00 – proba practică
- notarea probei practice şi comunicarea rezultatelor: o zi lucrătoare de la finalizarea probelor;
- depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor probei practice: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
- soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de proba practică: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

- 16.03.2023, ora 10:00 – interviul
- notarea interviului şi comunicarea rezultatului: o zi lucrătoare de la finalizarea interviului;
- depunerea contestaţiilor împotriva rezultatului interviului: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
- soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul interviului: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

-afişarea rezultatelor finale: în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor la interviu.

Fișa postului se publică pe pagina de internet www.delfinariu.ro.

Publicat azi, 23.02.2023

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Concurs angajare muncitor calificat (îngrijitor animale), tr.III

Descarcă CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Descarcă OPIS DOSAR CONCURS:
OPIS DOSAR CONCURS

joi, 23 februarie 2023


23feb.2023

Concurs angajare muncitor calificat (îngrijitor animale), tr.III - MICROREZERVAȚIE

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,actualizată:

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție, vacant, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, respectiv 8h/zi, 40h/săptămână, în cadrul Secției Mucrorezervație și păsări exotice și anume:

• 1 post muncitor calificat (îngrijitor animale), tr.III

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 09.03.2023, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor
• 20.03.2023, ora 10:00 – proba practică în cadrul căreia se testează abilitățile și aptitudinile practice ale candidaților
• 23.03.2023, ora 10:00 – interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Probele concursului vor fi organizate la sediul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța din bd. Mamaia, nr. 255 – Secția Microrezervație și păsări exotice și Sală Conferință.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 1336/2022.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, dacă este cazul, se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f), poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Dosarul se va depune la Biroul Resurse Umane din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, Sediu Administrativ, în zile lucrătoare astfel:
-de luni până joi între orele 09:00-16:00,
-vineri între orele 09:00 -14 :00,
Până la data de 09.03.2023, ora 16:00.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate.

Condiţii de ocupare a postului:

A. Condiţii generale:
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederileLegii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii

B. Condiți specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii/profesionale/generale
2. Perfecționari (specializări): nu
3. Cunoștințe de operare pe calculator: -
4. Limbi străine: -
5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
• Capacitatea de a fi un bun observator al comportamentului animal;
• Capacitatea de a lua cele mai bune decizii privind îngrijirea acestora;
• Viteză de reacție și ințiativă pentru bunăstarea animalelor;
• Capacitatea de organizare a timpului, sarcinilor de la locul de muncă;
• Responsabilitate, ordine, corectitudine, seriozitate;
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi.
6. Cerințe specifice: Nu
7. Competența managerială – nu este cazul
8. Vechimea în muncă: 3 ani
9. Vechimea în specialitate necesară: -

Calendarul concursului

- 24.02.2023 - 09.03.2023, ora 16:00 – depunerea dosarelor de concurs;
- selecţia dosarelor de concurs: în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
- afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecţie a dosarelor;
- depunerea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
- soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

- 20.03.2023, ora 10:00 – proba practică
- notarea probei practice şi comunicarea rezultatelor: o zi lucrătoare de la finalizarea probelor;
- depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor probei practice: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
- soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de proba practică: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

- 23.03.2023, ora 10:00 – interviul
- notarea interviului şi comunicarea rezultatului: o zi lucrătoare de la finalizarea interviului;
- depunerea contestaţiilor împotriva rezultatului interviului: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
- soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul interviului: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

-afişarea rezultatelor finale: în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor la interviu.

Fișa postului se publică pe pagina de internet www.delfinariu.ro.

Publicat azi, 23.02.2023

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Concurs angajare muncitor calificat (îngrijitor animale), tr.III

Descarcă CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Descarcă OPIS DOSAR CONCURS:
OPIS DOSAR CONCURS

joi, 23 februarie 2023


08feb.2023

Concurs angajare Economist, gradul IA

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,actualizată:

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție, vacant, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, respectiv 8h/zi, 40h/săptămână, în cadrul Compartimentului Achiziții și anume:

• 1 post Economist, gradul IA

Concursul va avea loc în perioada: 06.03.2023-10.03.2023, după cum urmează:

06.03.2023, ora 12:00 – proba scrisă în cadrul căreia se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului vacant de execuţie de economist gradul IA;
10.03.2023, ora 10:00 – interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Probele concursului vor fi organizate la sediul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța din bd. Mamaia, nr. 255 – Sală Conferință.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 1336/2022.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, dacă este cazul, se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f), poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Dosarul se va depune la Biroul Resurse Umane din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, Sediu Administrativ, în zile lucrătoare astfel:
-de luni până joi între orele 09:00-16:00,
-vineri între orele 09:00 -14 :00,
Până la data de 22.02.2023, ora 16:00.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate.

Condiţii de ocupare a postului:
A. Condiţii generale:
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederileLegii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii

B. Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in domeniul economic
2. Perfectionari (specializari): curs de specialitate in domeniul achizitiilor publice
3. Cunostinte de operare pe calculator: tehnoredactare , operare - MS-Office (word, excel) – nivel avansat
4. Limbi straine: engleza – nivel de baza scris/citit
5. Abilitati, calitati si aptitudini necesare:
- abilitati in cercetarea bibliografica,
- responsabilitatea calitatii datelor si intereselor institutiei,
- deschidere privind implementarea legislatiei nationale de domeniu
6. Cerinte specifice: nu e cazul
7. Competenta manageriala: nu e cazul
8. Vechime in specialitatea studiilor: 7 ani
9. Vechime in domeniul achizitii publice: 2 ani

Calendarul concursului

- 08.02.2023 - 22.02.2023, ora 16:00 – depunerea dosarelor de concurs;
- selecţia dosarelor de concurs: în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
- afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecţie a dosarelor;
- depunerea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
- soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

- 06.03.2023, ora 12:00 – proba scrisă
- notarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor: o zi lucrătoare de la finalizarea probelor;
- depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor probei scrise: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
- soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de proba scrisă: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

- 10.03.2023, ora 10:00 – interviul
- notarea interviului şi comunicarea rezultatului: o zi lucrătoare de la finalizarea interviului;
- depunerea contestaţiilor împotriva rezultatului interviului: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
- soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul interviului: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

-afişarea rezultatelor finale: în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor la interviu.

Fișa postului, bibliografia și tematica de concurs se publică pe pagina de internet www.delfinariu.ro.

Publicat azi 08.02.2023

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Concurs angajare Economist, gradul IA

Descarcă CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Descarcă BIBLIOGRAFIE:
BIBLIOGRAFIE

Descarcă Fișa de post:
Fișa Postului

miercuri, 08 februarie 2023


Pagina 3 din 36« Știri mai noi12345 ... 36Știri mai vechi »