Știri - Angajări, cariere

Pagina 2 din 30« Știri mai noi1234 ... 30Știri mai vechi »
15apr.2022

Rezultat selecție dosare muncitor calificat (îngrijitor animale) tr.IV,

ANUNȚ

privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere depuse de candidati pentru concursul organizat in vederea ocuparii prin concurs a unei functii contractuale de executie vacante - Muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.IV, din cadrul Sectie Microrezervatie si pasari exotice

Comisia de concurs s-a intrunit in data de 14.04.2022 si a analizat dosarele de inscriere privind modul cum sunt indeplinite conditiile de participare la concurs si a stabilit urmatoarele rezultate:

Publicat azi 15.04.2022 ora 10:00.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Rezultat selecție dosare referent de specialitate (asistent manager)

vineri, 15 aprilie 2022


15apr.2022

Rezultat selecție dosare referent de specialitate (asistent manager)

ANUNȚ

privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere depuse de candidati pentru concursul organizat in vederea ocuparii prin concurs a unei functii contractuale de executie vacante - Referent de specialitate (asistent manager), din cadrul Serv.financiar-contabil si R.U.

Comisia de concurs s-a intrunit in data de 14.04.2022 si a analizat dosarele de inscriere privind modul cum sunt indeplinite conditiile de participare la concurs si a stabilit urmatoarele rezultate:

Publicat azi 15.04.2022 ora 10:00.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Rezultat selecție dosare referent de specialitate (asistent manager)

vineri, 15 aprilie 2022


14apr.2022

Rezultat punctaj proba scrisă post temporar vacant casier

ANUNȚ

privind punctajul obţinut de candidati la PROBA SCRISA pentru concursul organizat în vederea ocuparii prin concurs a unei funcţii contractuale de execuţie temporar vacante – Casier, din cadrul Serv.financiar-contabil si R.U.

Comisia de concurs, s-a intrunit in data de 14.04.2022, ora 10:00 pentru sustinerea probei scrise si a stabilit in urma desfasurarii probei, urmatorul punctaj:

Publicat azi 14.04.2022 ora 15:00.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Rezultat punctaj proba scrisa post temporar vacant casier

joi, 14 aprilie 2022


07apr.2022

Rezultatul selectiei dosarelor - post casier

ANUNȚ

privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere depuse de candidati pentru concursul
organizat in vederea ocuparii prin concurs a unei functii contractuale de executie temporar vacanta – Casier, din cadrul Serv.financiar-contabil si R.U.

Comisia de concurs s-a intrunit in data de 07.04.2022 si a analizat dosarele de inscriere privind modul cum sunt indeplinite conditiile de participare la concurs si a stabilit urmatoarele rezultate:

Publicat azi 07.04.2022 ora 11:00.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Rezultatul selectiei dosarelor - post casier

joi, 07 aprilie 2022


31mar.2022

Tabel funcții și venituri la 31.03.2022

TABEL
Cu veniturile salariale, intocmit conf. art. 33, alin (1) dinLegea 153/2017,
privind transparenta veniturilor publice a personalului platit din fonduri publice 31.03.2022

Descarcă TABEL în format XLS:
Tabel funcții și venituri la 31.03.2022

joi, 31 martie 2022


30mar.2022

Anunț referent de specialitat

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, perioada nedeterminata, cu norma intreaga, respectiv 8h/zi, 40h/saptamana, in cadrul Serv.financiar-contabil si R.U. si anume:

• 1 post referent de specialitate (asistent manager)

Conditii generale:
1. Nivelul postului: de executie
2. Obiectivul postului: asigura activitatea de secretariat

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor administrative
2. Perfectionari (specializari): -
3. Vechimea in munca: 4 ani
4. Vechimea in specialitate necesara: -
5. Cunostinte de operare pe calculator: tehnoredactare, MS-Office, WORD, EXCEL, navigare internet etc.
6. Limbi straine: cunostinte de baza ale unei limbi de circulatie internationala
7. Abilitati, calitati si aptitudini necesare:
1. Capacitatea de organizare a timpului, sarcinilor si a locului de munca
2. Capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini in acelasi timp
3. Capacitatea de a respecta termenele limita , atentia catre detalii
4. Conversatie fluenta
5. Responsabilitate, ordine, corectitudine, seriozitate
6. Placere si abilitate de a invata lucruri noi
8. Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa delegari/detasari

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
• Copia si originalul actului de identitate
• Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
• Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
• Curriculum vitae
si se va depune la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare:
-de luni pana joi intre orele 09:00-16:00,
-vineri intre orele 09:00 -14 :00,
pana la data de 13.04.2022, ora 16:00.
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

Concursul va avea urmatoarele probe:
- selecţia dosarelor : 14.04 - 15.04.2022, la sediul instituţiei;
- proba scrisă: în data de 02.05.2022, ora 10.00, la sediul instituţiei;
- proba interviu: în data de 05.05.2022, ora 10.00 la sediul instituţiei b-dul Mamaia nr.255 Constanta.

Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.
Fisa postului, bibliografia si tematica de concurs se publica pe pagina de internet www.delfinariu.ro.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate


Publicat azi 30.03.2022.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț angajare

Descarcă TEMATICA în format Microsoft Word:
TEMATICA

Descarcă BIBLIOGRAFIE în format Microsoft Word:
Bibliografie

Descarcă Fișa Postului în format Microsoft Word:
Fișa Postului

Descarcă OPIS DOSAR CONCURS în format Microsoft Word:
OPIS DOSAR CONCURS

Descarcă CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

miercuri, 30 martie 2022


Pagina 2 din 30« Știri mai noi1234 ... 30Știri mai vechi »