Știri - Angajări, cariere

Pagina 2 din 26« Știri mai noi1234 ... 26Știri mai vechi »
13sep.2021

Rezultatul selectiei dosarelor - tehnician veterinar, tr.IA

ANUNT
privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere depuse de candidati pentru concursul organizat in vederea ocuparii prin concurs a unei functii contractuale de executie vacante - tehnician veterinar, tr.IA, din cadrul Sectie Delfinariu

Comisia de concurs s-a intrunit in data de 13.09.2021 si a analizat dosarele de inscriere privind modul cum sunt indeplinite conditiile de participare la concurs si a stabilit urmatoarele rezultate:

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Rezultatul selectiei dosarelor - tehnician veterinar, tr.IA

Publicat azi 13.09.2021 ora 16:00

luni, 13 septembrie 2021


10sep.2021

Răspuns contestație

Comisia de soluționare a contestatiilor numită prin Decizia nr.49/16.08.2021 s-a întrunit azi 10.09.2021, la ora 13:45 pentru a analiza contestația cu numărul 2559/10.09.2021 la ora 12:45,

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Răspuns contestație

vineri, 10 septembrie 2021


09sep.2021

Rezultatul selectiei dosarelor - Muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.IV

ANUNT
privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere depuse de candidati pentru concursulorganizat in vederea ocuparii prin concurs a unei functii contractuale de executie vacante -Muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.IV, din cadrul Sectie Microrezervatie si pasari exotice

Comisia de concurs s-a intrunit in data de 09.09.2021 si a analizat dosarele de inscriere privind modul cum sunt indeplinite conditiile de participare la concurs si a stabilit urmatoarele rezultate:

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Rezultatul selectiei dosarelor - Muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.IV

Publicat azi 09.09.2021 ora 14:00

joi, 09 septembrie 2021


09sep.2021

Rezultatul selectiei dosarelor - Muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.II

ANUNT
privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere depuse de candidati pentru concursul organizat in vederea ocuparii prin concurs a unei functii contractuale de executie vacante - Muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.II, din cadrul Sectie Microrezervatie si pasari exotice

Comisia de concurs s-a intrunit in data de 08.09.2021 si a analizat dosarele de inscriere privind modul cum sunt indeplinite conditiile de participare la concurs si a stabilit urmatoarele rezultate:

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Rezultatul selectiei dosarelor - Muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.II

Publicat azi 09.09.2021 ora 14:00

joi, 09 septembrie 2021


27aug.2021

Anunț angajare artist circ, gr.I

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant, in cadrul sectiei Delfinariu si anume:
• 1 post artist circ, gr.I

Conditii generale:
Post de executie
Insusirea metodelor si tehnicilor actuale de instruire a animalelor salbatice

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii superioare
2. Perfectionari (specializari): -
3. Vechimea in munca necesara: 4 ani
4. Vechimea in specialitate necesara: -
5. Cunostinte de operare pe calculator: tehnoredactare, etc.
6. Limbi straine: cunostinte de baza ale unei limbi de circulatie internationala
7. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: abilitate in comunicarea cu publicul, stare fizica buna, bun inotator, cunostinte privind biologia, fiziologia, etologia si conservarea mamiferelor marine, rabdator si sensibil cu animalele cu care lucreaza.
8. Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa delegari/detasari

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
• Copia si originalul actului de identitate
• Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
• Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
• Curriculum vitae
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, de luni pana joi intre orele 09:00-16:00, vineri intre orele 09:00 -14 :00, pana la data de 10.09.2021, ora 14:00.

Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise in data de 20.09.2021, ora 09:00, a unei probe practice in data de 24.09.2021, ora 10:00 si a unui interviu in data de 28.09.2021, ora 10:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate

Publicat azi 27.08.2021.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț angajare artist circ, gr.I

Descarcă BIBLIOGRAFIA în format Microsoft Word:
BIBLIOGRAFIE

Descarcă OPIS DOSAR CONCURS în format Microsoft Word:
OPIS DOSAR CONCURS

Descarcă CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

vineri, 27 august 2021


27aug.2021

Anunț tehnician veterinar, tr.IA

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant, in cadrul sectiei Delfinariu si anume:
• 1 post tehnician veterinar, tr.IA

Conditii generale:
Post de executie
Urmăreşte bunăstarea animalelor din patrimoniul CMSN în conformitate cu cele mai bune practice, iar pentru aceasta realizează alături de medical veterinar: intervenții, vaccinari, tratamente pe specii de animale si pasari, etc

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii
2. Perfectionari (specializari): -
3. Vechimea in munca necesara: 7 ani
4. Vechimea in specialitate necesara: 2 ani
5. Cunostinte de operare pe calculator: tehnoredactare, etc.
6. Limbi straine: nu
7. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: titularul postului are obligatia de a studia literatura de specialitate si de a interveni cu promptitudine in problemele legate de starea de sanatate a animalelor si pasarilor
8. Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa delegari/detasari

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
• Copia si originalul actului de identitate
• Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
• Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
• Curriculum vitae
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, de luni pana joi intre orele 09:00-16:00, vineri intre orele 09:00 -14 :00, pana la data de 10.09.2021, ora 14:00.

Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise in data de 20.09.2021, ora 13:00 si a unui interviu in data de 27.09.2021, ora 12:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate

Publicat azi 27.08.2021.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț tehnician veterinar, tr.IA

Descarcă BIBLIOGRAFIA în format Microsoft Word:
BIBLIOGRAFIE

Descarcă OPIS DOSAR CONCURS în format Microsoft Word:
OPIS DOSAR CONCURS

Descarcă CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

vineri, 27 august 2021


Pagina 2 din 26« Știri mai noi1234 ... 26Știri mai vechi »