Știri - Angajări, cariere

Pagina 2 din 38« Știri mai noi1234 ... 38Știri mai vechi »
05oct.2023

REZULTAT Proba Scrisă

ANUNȚ

privind punctajul obținut de candidați la PROBA SCRISĂ pentru concursul organizat în vederea ocupării prin concurs a unei funcţii contractuale de execuţie vacante – Inspector RU (economist), gr.IA, din cadrul Serviciului financiar-contabil și RU

Comisia de concurs, s-a întrunit în data de 05.10.2023, ora 12:00 pentru susținerea probei scrise și a stabilit în urma desfășurării probei, următorul punctaj:

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
REZULTAT Proba Scrisă

joi, 05 octombrie 2023


04oct.2023

REZULTAT Selecție Dosare

Concurs de proiecte de management organizat pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

În urma analizării dosarului de concurs depus pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Judeţean Constanţa pentru ocuparea funcţiei de manager general la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanţa, secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul acesteia:

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
REZULTAT Selecție Dosare

miercuri, 04 octombrie 2023


30sep.2023

Tabel funcții și venituri la 30.09.2023

TABEL
Cu veniturile salariale, intocmit conf. art. 33, alin (1) dinLegea 153/2017,
privind transparenta veniturilor publice a personalului platit din fonduripublice la 30.09.2023

Descarcă TABEL în format XLS:
Tabel funcții și venituri la 30.09.2023

sâmbătă, 30 septembrie 2023


29sep.2023

Tabel funcții și venituri la 30.09.2023

TABEL
Cu veniturile salariale, intocmit conf. art. 33, alin (1) dinLegea 153/2017,
privind transparenta veniturilor publice a personalului platit din fonduripublice la 30.09.2023

Descarcă TABEL în format XLS:
Tabel funcții și venituri la 30.09.2023

vineri, 29 septembrie 2023


20sep.2023

PV Selecție Dosare

PROCES -VERBAL ÎNCHEIAT LA SELECŢIA DOSARELOR
privind concursul organizat în vederea ocupării prin recrutare a funcției contractuale vacante INSPECTOR RESURSE UMANE IA în cadrul
Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanţa
Astăzi, 20.09.2023

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
PROCES -VERBAL ÎNCHEIAT LA SELECŢIA DOSARELOR

miercuri, 20 septembrie 2023


30aug.2023

Concurs angajare Inspector R.U. (economist), gradul IA

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,actualizată:

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție, vacant, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, respectiv 8h/zi, 40h/săptămână, în cadrul Serviciului Financiar-Contabil și R.U. și anume:

• 1 post Inspector R.U. (economist), gradul IA

Concursul va avea loc în perioada: 05.10.2023-10.10.2023, după cum urmează:

• 05.10.2023, ora 12:00 – proba scrisă în cadrul căreia se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului vacant de execuţie de inspector RU (economist) gradul IA;
• 10.10.2023, ora 10:00 – interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Probele concursului vor fi organizate la sediul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța din bd. Mamaia, nr. 255 – Sală Conferință.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 1336/2022.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, dacă este cazul, se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f), poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Dosarul se va depune la Biroul Resurse Umane din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, Sediu Administrativ, în zile lucrătoare astfel:
-de luni până joi între orele 09:00-16:00,
-vineri între orele 09:00 -14 :00,
Până la data de 19.09.2023, ora 16:00.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate.

Condiţii de ocupare a postului:

A. Condiţii generale:
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederileLegii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii

B. Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diploma de licenta cu specializarea în economie
2. Perfectionari (specializari): curs inspector resurse umane
3. Cunostinte de operare pe calculator: tehnoredactare MS-Office (Microsoft office, Microsoft Excel) , operare program salarizare
4. Limbi straine: cunostinte de baza a unei limbi de circulatie internationala – engleza – nivel mediu
5. Abilitati, calitati si aptitudini necesare:
   • Abilitati în cercetare bibliografica;
   • Responsabilitatea calitatii datelor si intereselor institutiei;
   • Deschidere privind implementarea legislatiei nationale in domeniu;
   • Capacitate de analiza si sinteza datelor, initiativa;
   • Corectitudine,
   • Capacitatea de lucru in echipa
   • Initiativa, promptitudine si eficienta in efectuarea lucrarilor;
   • Asumarea raspunderii;
   • Rezistenta la stres
6. Cerinte specific: nu
7. Competenta manageriala: nu
8. Vechimea in munca necesara: 7 ani
9. Vechimea in specialitate necesara: 7 ani

Calendarul concursului

- 30.08.2023 – 19.09.2023, ora 16:00 – depunerea dosarelor de concurs;
- selecţia dosarelor de concurs: în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
- afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecţie a dosarelor;
- depunerea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
- soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

- 05.10.2023, ora 12:00 – proba scrisă
- notarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor: o zi lucrătoare de la finalizarea probelor;
- depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor probei scrise: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
- soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de proba scrisă: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

- 10.10.2023, ora 10:00 – interviul
- notarea interviului şi comunicarea rezultatului: o zi lucrătoare de la finalizarea interviului;
- depunerea contestaţiilor împotriva rezultatului interviului: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
- soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul interviului: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

-afişarea rezultatelor finale: în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor la interviu.


Fișa postului, bibliografia și tematica de concurs se publică pe pagina de internet www.delfinariu.ro.

Publicat azi , 30.08.2023


Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Concurs angajare Inspector R.U. (economist), gradul IA

Descarcă Bibliografia:
BIBLIOGRAFIE

miercuri, 30 august 2023


Pagina 2 din 38« Știri mai noi1234 ... 38Știri mai vechi »