Pagina 3 din 56« Știri mai noi12345 ... 56Știri mai vechi »
23sep.2022

Rezultat examen de promovare

TABEL

cu rezultatul examinării de promovare în treaptă profesională din data de 23.09.2022

Descarcă anunțul integral în format PDF:
Rezultat examen de promovare

vineri, 23 septembrie 2022


08sep.2022

examen de promovare

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, organizează în baza Regulamentului cadru aprobat de H.G. nr.286/2011, examen de promovare:
- din funcția de artist circ tr.III, studii medii, în funcția de artist circ treapta II.

Concursul va consta în susținerea unei probe practice în data de 23.09.2022, ora 12:00 la sediul instituției, b-dul Mamaia nr.255, secția Delfinariu.
La data, ora și locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare va fi prezentă la secția Delfinariu unde se va susține proba practică de către candidata propusă spre promovare.
Durata examenului se stabilește de către comisia de examinare în funcție de gradul de dificultate și complexitate al probei practice,dar nu poate depăși 3 ore.
Rezultatele examenului de promovare se afișează în termen de două zile lucrătoare de la susținerea acestuia la sediul și pe site-ul instituției.
Contestațiile se depun în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Relații suplimentare la biroul resurse umane al instituției,d-na Vătafu Daniela, sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 08.09.2022

joi, 08 septembrie 2022


18iul.2022

Rezultat final concurs muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III - MICROREZERVAȚIE

REZULTAT FINAL

al concursului susținut în data de 18.07.2022 pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție temporar vacante – muncitor calificat (îngrijitor animale) tr.III din cadrul Secției Microrezervație și păsări exotice

Publicat azi 18.07.2022 ora 15:00.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț rezultat final muncitor calificat tr.III

luni, 18 iulie 2022


08iul.2022

Rezultat selecție dosare muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III - ACVARIU

ANUNT

privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere depuse de candidati pentru concursul organizat in vederea ocuparii prin concurs a unei functii contractuale de executie temporar vacante - Muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.III, din cadrul Sectiei Acvariu

Comisia de concurs s-a intrunit in data de 08.07.2022 si a analizat dosarele de inscriere privind modul cum sunt indeplinite conditiile de participare la concurs si a stabilit urmatoarele rezultate:

Publicat azi 08.07.2022 ora 13:00.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț selecție dosare

vineri, 08 iulie 2022


08iul.2022

Rezultat selecție dosare muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III - MICROREZERVAȚIE

ANUNȚ

privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere depuse de candidati pentru concursul organizat in vederea ocuparii prin concurs a unei functii contractuale de executie temporar vacante - Muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.III, din cadrul Sectiei Microrezervatie si pasari exotice

Comisia de concurs s-a intrunit in data de 08.07.2022 si a analizat dosarele de inscriere privind modul cum sunt indeplinite conditiile de participare la concurs si a stabilit urmatoarele rezultate:

Publicat azi 08.07.2022 ora 13:00.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț selecție dosare

vineri, 08 iulie 2022


30iun.2022

Anunț muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III - MICROREZERVAȚIE


In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, cu norma intreaga, respectiv 8h/zi, 40h/saptamana, in cadrul sectiei Microrezervatie si pasari exotice si anume:

• 1 post muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III

Conditii generale:
Post de executie
Hranirea si intretinerea animalelor sa corespunda standardelor de performanta moderne

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii/profesionale/generale
2. Perfecționări (specializări): -
3. Vechimea în muncă necesară: 3 ani
4. Vechimea în specialitate necesară: -
5. Cunoștințe de operare pe calculator: -
6. Limbi străine: -
7. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea de a fi un bun observator (spirit de observație) al comportamentului animal, de a lua cele mai bune decizii privind îngrijirea acestora (adaptabiliatate), intiativa, viteză de reacție, răbdare, responsabilitate și capacitate de comunicare
8. Cerințe specifice: disponibilitatea de a executa delegări/detașări

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
• Copia si originalul actului de identitate
• Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
• Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
• Curriculum vitae
si se va depune la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare:
-de luni pana joi intre orele 09:00-16:00,
-vineri intre orele 09:00 -14 :00,
pana la data de 07.07.2022, ora 16:00.
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

Concursul va avea urmatoarele probe:
- selecţia dosarelor : 08.07.2022, la sediul instituţiei;
- proba practica: în data de 18.07.2022, ora 10.00, la sediul instituţiei;
- proba interviu: în data de 21.07.2022, ora 10.00 la sediul instituţiei b-dul Mamaia nr.255 Constanta.

Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.
Fisa postului se publica pe pagina de internet www.delfinariu.ro.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate


Publicat azi 30.06.2022.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț angajare

Descarcă OPIS DOSAR CONCURS în format Microsoft Word:
OPIS DOSAR CONCURS

Descarcă CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

joi, 30 iunie 2022


Pagina 3 din 56« Știri mai noi12345 ... 56Știri mai vechi »