Pagina 4 din 63« Știri mai noi123456 ... 63Știri mai vechi »
16iun.2023

Solstițiul de vară (21 iunie)

COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢE ALE NATURII CONSTANȚA

Cu prilejul trecerii printr-un moment astronomic important din timpul anului, solstițiul de vară (21 iunie), Planetariul din Constanţa organizează o seară de observaţii astronomice (orele 21:00-23:00), pentru a identifica configurații ale cerului de vară din această perioadă și a observa planetele vizibile, inclusiv Luna. Dacă cerul va fi favorabil (senin), vom putea observa și alte obiecte cereşti.

În cazul în care nu se vor înregistra condiţii meteo corespunzătoare realizării observațiilor astronomice, se vor desfăşura demonstrații, în cadrul cărora va fi prezentat cerul pentru momentul respectiv. Aceste demonstrații vor avea loc la orele:

20:00-20:30 - 35 locuri acces
20:30-21:00 - 35 locuri acces
21:00-21:30 - 35 locuri acces
21:30-22:00 - 35 locuri acces
22:00-22:30 - 35 locuri acces

Accesul se va realiza cu bilet de 24 lei pentru adulţi şi 6 lei pentru elevi (studenți), procurat de la Casieria instituției (în limita locurilor disponibile) sau on-line.


vineri, 16 iunie 2023


17mai.2023

Suspendare concursuri

NOTA DE INFORMARE
Nr.1608/17.05.2023

Având în vedere prevederile art.IV din Ordonanța de urgență nr.34/12.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr.415/15.05.2023, SE SUSPENDA ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante:
• 1 post muncitor calificat (îngrijitor animale) tr.I,
• 1 post tehnician veterinar, debutant,
• 1 post casier

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
NOTA DE INFORMARE Nr.1608/17.05.2023

miercuri, 17 mai 2023


15mai.2023

Concurs angajare tehnician veterinar, debutant

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,actualizată:

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție, vacant, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, respectiv 8h/zi, 40h/săptămână, în cadrul Secției Delfinariu. și anume:

• 1 post tehnician veterinar, debutant

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 29.05.2023 – ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor
• 14.06.2023, ora 11:00 – proba scrisă în cadrul căreia se testează cunoștintele teoretice ale candidaților
• 20.06.2023, ora 11:00 – interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Probele concursului vor fi organizate la sediul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța din bd. Mamaia, nr. 255 – Sală Conferință.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 1336/2022.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, dacă este cazul, se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f), poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Dosarul se va depune la Biroul Resurse Umane din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, Sediu Administrativ, în zile lucrătoare astfel:
-de luni până joi între orele 09:00-16:00,
-vineri între orele 09:00 -14:00,
Până la data de 29.05.2023, ora 16:00.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate.

Condiţii de ocupare a postului:

A. Condiţii generale:
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederileLegii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii

B. Condiți specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii în specialitatea agricolă sau similar, absolvite cu diplomă de bacalaureat, însoțită de certificat care atestă competența în specialtatea veterinară, sau studii medii generale absolvite cu diplomă de bacalaureat și curs de tehnician veterinar.
2. Perfecționări (specializări) : -
3. Cunoștinte de operare pe calculator: tehnoredactare , MS- Office, Word, Excel, navigare internet
4. Limbi străine: cunoștințe de bază ale unei limbi de circulație internațională
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: : abilități în cercetarea bibliografică, de teren și laborator, aptitudini în sfera cunoașterii animalelor, deschidere privind implementarea legislației naționale de domeniu, a prevederilor convențiilor, acordurilor și înțelegerilor internaționale la care România este semnatară
6. Cerințe specifice: flexibilitate în muncă și disponibilitate la timp de muncă prelungit (sezon, situații legate de starea de sănătate a animalelor)
7. Competență managerială: nu
8. Vechimea în muncă: nu
9. Vechimea în specialitate necesară: nu

Calendarul concursului

- 16.05.2023 - 29.05.2023, ora 16:00 – depunerea dosarelor de concurs;
- selecţia dosarelor de concurs: în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
- afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecţie a dosarelor;
- depunerea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
- soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

- 14.06.2023, ora 11:00 – proba scrisă
- notarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor: o zi lucrătoare de la finalizarea probelor;
- depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor probei scrise: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
- soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de proba scrisă: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

- 20.06.2023, ora 11:00 – interviul
- notarea interviului şi comunicarea rezultatului: o zi lucrătoare de la finalizarea interviului;
- depunerea contestaţiilor împotriva rezultatului interviului: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
- soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul interviului: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

-afişarea rezultatelor finale: în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor la interviu.

Bibliografia și fișa postului se publică pe pagina de internet www.delfinariu.ro.

Publicat azi, 15.05.2023

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Concurs angajare tehnician veterinar

Descarcă BIBLIOGRAFIE:
BIBLIOGRAFIE

Descarcă Fișa Postului:
Fișa Postului

Descarcă CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Descarcă OPIS DOSAR CONCURS:
OPIS DOSAR CONCURS

luni, 15 mai 2023


15mai.2023

Concurs angajare muncitor calificat (îngrijitor animale), tr.I

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,actualizată:

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție, vacant, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, respectiv 8h/zi, 40h/săptămână, în cadrul Secției Mucrorezervație și păsări exotice și anume:

• 1 post muncitor calificat (îngrijitor animale), tr.I

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 29.05.2023 – ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor
• 12.06.2023, ora 10:00 – proba practică în cadrul căreia se testează abilitățile și aptitudinile practice ale candidaților
• 16.06.2023, ora 10:00 – interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Probele concursului vor fi organizate la sediul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța din bd. Mamaia, nr. 255 – Secția Microrezervație și păsări exotice și Sală Conferință.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 1336/2022.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, dacă este cazul, se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f), poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Dosarul se va depune la Biroul Resurse Umane din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, Sediu Administrativ, în zile lucrătoare astfel:
-de luni până joi între orele 09:00-16:00,
-vineri între orele 09:00 -14 :00,
Până la data de 29.05.2023, ora 16:00.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate.

Condiţii de ocupare a postului:

A. Condiţii generale:
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederileLegii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii

B. Condiți specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii/profesionale/generale
2. Perfecționari (specializări): curs de calificare în domeniu
3. Cunoștințe de operare pe calculator: -
4. Limbi străine: -
5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
• Capacitatea de a fi un bun observator al comportamentului animal;
• Capacitatea de a lua cele mai bune decizii privind îngrijirea acestora;
• Viteză de reacție și ințiativă pentru bunăstarea animalelor;
• Capacitatea de organizare a timpului, sarcinilor de la locul de muncă;
• Responsabilitate, ordine, corectitudine, seriozitate;
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi.
6. Cerințe specifice: Nu
7. Competența managerială – nu este cazul
8. Vechimea în muncă: 9 ani
9. Vechimea în specialitate necesară: -

Calendarul concursului

- 16.05.2023 - 29.05.2023, ora 16:00 – depunerea dosarelor de concurs;
- selecţia dosarelor de concurs: în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
- afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecţie a dosarelor;
- depunerea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
- soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

- 12.06.2023, ora 10:00 – proba practică
- notarea probei practice şi comunicarea rezultatelor: o zi lucrătoare de la finalizarea probelor;
- depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor probei practice: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
- soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de proba practică: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

- 16.06.2023, ora 10:00 – interviul
- notarea interviului şi comunicarea rezultatului: o zi lucrătoare de la finalizarea interviului;
- depunerea contestaţiilor împotriva rezultatului interviului: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
- soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul interviului: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
-afişarea rezultatelor finale: în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor la interviu.

Fișa postului se publică pe pagina de internet www.delfinariu.ro.

Publicat azi, 15.05.2023

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Concurs angajare muncitor calificat (îngrijitor animale), tr.I

Descarcă Fișa Postului:
Fișa Postului

Descarcă CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Descarcă OPIS DOSAR CONCURS:
OPIS DOSAR CONCURS

luni, 15 mai 2023


11mai.2023

Noaptea Muzeelor - 13 mai 2023

EDIȚIA a XIX-a cu tema „OMUL ȘI NATURA”

DELFINARIU:
ACCESS GRATUIT ORA 15:00
în limita locurilor disponibile

MICROREZERVAȚIE:
ACCESS GRATUIT ORA 9:30 - 16:00


PLANETARIU:
INTRARE GRATUITĂ ORA 20:00 - 23:00
în limita locurilor disponibile
joi, 11 mai 2023


21apr.2023

Reprezentații DELFINARIU

Stimați vizitatori,
Vă informăm că pentru spectacolele de la ora 11:00, din 25 pânâ pe 28 aprilie 2023 inclusiv, biletele au fost epuizate.
Totodată vă anunțăm că în această perioadă 25-28 aprilie 2023 a fost introdusă o REPREZENTAȚIE SUPLIMETARĂ LA ORA 13:00

24-25-26-27-28 april. 2023
BILETE EPUIZATE DELFINARIU
pentru Reprezentația de la
ORA 11:00


24-25-26-27-28 april. 2023
SUPLIMENTAR
Delfinariu
ORA 13:00

Vă așteptăm cu drag

vineri, 21 aprilie 2023


Pagina 4 din 63« Știri mai noi123456 ... 63Știri mai vechi »